# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#

BOUNCE RATE

Udává procento návštěvníků webu, kteří web po vstupu ihned opustili. Prakticky to znamená, že návštěvník opustil web po shlédnutí první stránky a dál dovnitř webu nepokračoval. Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění tak většinou indikuje, že daná stránka nezaujala k další akci.

PLÁNOVAČ KLÍČOVÝCH SLOV

Nástroj, který pomáhá při tvorbě kampaní pro vyhledávací síť. Poskytuje návrhy klíčových slov a odhady provozu.

SR (S-RANK)

Hodnocení stránky vyhledávačem Seznam, nabývá hodnot 0 -100 (čím vyšší, tím lepší).

TRUEVIEW

Videoreklama, při které platíte pouze tehdy, když uživatel cíleně vybere vaše video nebo se jej po jeho načtení rozhodne dále sledovat. Tudíž platíte pouze při zhlédnutí celé reklamy, nebo alespoň třiceti sekund jejího obsahu.

VIDEOREKLAMY TRUEVIEW IN-STREAM

Formát videoreklamy, který použijte, pokud máte video obsah, jenž chcete propagovat před krátkými nebo dlouhými videi na YouTube a v Obsahové síti Google. Po pěti sekundách může uživatel reklamu přeskočit.

VOLNÁ SHODA

Nastavení klíčového slova, které zahrnuje překlepy, synonyma, související vyhledávací dotazy a další relevantní varianty.

VYLUČUJÍCÍ KLÍČOVÉ SLOVO

Zabrání nežádoucímu kliknutí nebo zobrazení vaší reklamy (např. v kampani na kabelky a tašky dáte do vylučujících klíčových slov střešní, střecha atd. pro zamezení zobrazení reklamy na střešní tašky).

4C

zkratka používaná pro čtyři složky marketingového mixu z pohledu zákazníka - tedy kupujícího - je alternativou známého 4P - marketingového mixu z pohledu společnosti – prodávajícího:
Price (cena) = Cost (náklad kupujícího)
Place (místo) = Convenience (výhoda)
Promotion (propagace) = Communication (komunikace)
Product (produkt) = Customer Value (hodnota pro kupujícího)

4P

zkratka používaná pro čtyři složky marketingového mixu z pohledu prodávajícího:
Price (cena)
Place (místo)
Promotion (propagace)
Product (produkt)

5P

základní model marketingového mixu – 4P rozšířený o pátý prvek – People.
Price (cena)
Place (místo)
Promotion (propagace)
Product (produkt)
People (lidé)

A

A STAND

Podlahový poutač složený ze dvou desek, na kterých je propagační sdělení. Spojeny jsou nahoře pantem, z profilu vytváří písmeno A.

A/B TESTING

nebo také split-run testing či A/B testování. Testování probíhá za pomocí dvou lišících se položek (např. dvou různých bannerů nebo obsahu webové stránky), které se v poměru 1:1 zobrazují celkovému počtu potencionálních zákazníků (návštěvníkům webu). Následně proběhne vyhodnocení statistiky, která varianta je úspěšnější.

ABC ČR

z angl. - Audit Bureau of Circulations, kancelář ověrování nákladů tisku, nezisková organizace ověřující náklady tisku českých titulů.

ABCDE KLASIFIKACE

celosvětově užívaná klasifikace třídící domácnosti do kategorií rozdělených ze sociálního a ekonomického hlediska dle hlavy domácnosti. A - Top manažeři a profesionálové s nejvyšším vzděláním B – Střední management C1 – Nemanuální pracovníci s vysokým vzděláním, kvalifikovaní pracovníci, vlastníci firem C2 – Kvalifikovaní dělníci, nemanuální pracovníci D – Kvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci a málo vzdělaní pracovníci v nemanuálních profesích, nebo na manažerských postech E – Málo vzdělaní kvalifikovaní i nekvalifikovaní manuální pracovníci, malí podnikatelé v zemědělství.

ABECEDA REKLAMY

První slovník reklamních pojmů vydaný na Slovensku.

ACCOUNT MANAGER

Pracovník v reklamní či v PR agentuře, který je klíčovou osobou při řízení zakázky pro konkrétního klienta. Celou práci většinou řídí, je klíčovou kontaktní osobou pro klienta.

ACCOUNT REVIEW

Přehled rozpočtů a vyhodnocení výsledků práce agentury ve chvíli, kdy zadavatel dostává nabídky od jiných agentur, které projevují zájem o získání dané zakázky.

AČRA MK

zkratka Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, nejstarší profesní sdružení v oblasti reklamy a marketingových komunikací v České republice.

AD

zkratka z angl. - advertisment, advertising, reklama. Používá se v běžné mluvě.

AD AWARENESS

povědomí o reklamě, určuje procento lidí, kteří si zapamatují obsah reklamy. Dále se dělí na spontánní (cílová skupina je tázána, jaké reklamy na určitý produkt si vybavuje) a podpořené (dotazování se týká přímo konkrétní reklamy).

AD HOC

z lat. - k tomuto, za určitým účelem, pro tento případ. V případě marketingového výzkumu se jedná o jednorázové šetření za účelem získání potřebných informací či podkladů.

AD STOCK

celkový účinek televizní kampaně vypočítaný za pomoci parametrů GRP a Indexu zapomínání. AdStock bere v potaz okamžitý i přetrvávající účinek reklamy. Tato data jsou dále využívána pro další plánování.

AddThis

AddThis je malé tlačítko, se kterým se můžeme často setkat na webových stránkách, blozích apod. Umožňuje uživateli jednoduše sdílet obsah na sociálních sítích či jiných webových stránkách.

ADiMa (ASOCIACE DIRECT MARKETINGU)

Vznikla na konci roku 1997 na Slovensku. Sdružovala firmy profesionálně podnikající v oblasti přímého marketingu. Mezi její hlavní cíle patřil rozvoj přímého marketingu jako účinného nástroje marketingové komunikace a ochrana spotřebitelů. V roce 2010 Asociace utlumila svou činnosti a členové se přesunuli do AZOD – Asociace zásilkového obchodu a direct marketingu.

ADMAN

ocenění udělované Asociací komunikačních agentur (AKA) za přínos reklamě. Od roku 2004, kdy bylo uděleno poprvé, jej získalo 5 osobností reklamy: Jiří Mikeš, Josef Havelka, Marek Šebesťák, Evžen Hart a Vladimír Zeman.

ADMONITORING

projekt monitorující investice do internetové reklamy. Je založen na kombinaci postupů při zajištování výstupních dat. Zabývá se zejména sledováním obrázkové, flashové, textové a kombinované reklamy.

ADVERGAMING

Složenina slov advertisement (reklama) a gaming (hraní). Jsou to tedy takové marketingové aktivity, které k šíření reklamních sdělení využívají počítačové hry.

ADVERTAINMENT

Jedná se o výraz složený z anglických slov advertisement (reklama) a entertainment (zábava). Je to tedy taková forma komunikace, která spojuje reklamu se zábavou, programy a aktivity, které sdělují lidem poselství o značkách a výrobcích „hravou a nenásilnou formou“.

ADVERTISER

z angl. - zadavatel reklamy, právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.

ADVERTISING

z angl. – reklama, forma propagace výrobku, služby či značky za určitým cílem.

ADVERTISING AGENCY

z angl. - reklamní agentura, mediální agentura, komunikační agentura. Jedná se společnost zajišťující svým klientum veškeré služby týkající se reklamy. Původní pojem reklamní agentura zahrnoval kompletní péči o klienta, v současnosti se agentury mohou specializovat na mediální agentury (např. zajištění reklamního prostoru), reklamní agentury (např. tvorba propagačních předmětů), PR agentury (pořádání akcí).

ADVERTISING DECAY

Slábnutí reklamy. Produkty se více prodávají až po ukončení reklamní kampaně.

ADVERTISING EFFECTIVENESS

Účinnost reklamy. Reklama působí pozitivně na příjemce a ti nakupují daný produkt.

ADVERTISING LEVEL

Intenzita reklamy. Tedy kolik lidí reklama oslovila z hlediska působení v poměru, kolik na ni bylo vynaloženo finančních prostředků.

ADVERTORIAL

Složenina slov advertisement (reklama) a editorial (článek). Představit si pod tím můžete placenou inzerci ve formě článku. V tištěných médiích se advertoriál svou formou i vizuálem snaží co nejvíc přiblížit nezávislému redakčnímu textu. V televizi ho zase můžete vidět ve formě, která se podobá krátké informativní prezentaci produktů, ať už zvlášť nebo jako součást talk show, či jiného programu.

ADVOKÁT ZNAČKY

Jedná se o aktivního uživatele značky, který je nadšený pro danou značku či výrobek. Je to nekritický fanoušek, často má také hluboké znalosti o výrobku. Opakem je hater.

ADWORDS

Díky službě Google AdWords můžete zobrazovat své reklamy na stránkách Google a v reklamní síti Google AdSense.

ADWORDS API

Představuje pokročilou funkci, která umožňuje inzerentům pracovat s účtem AdWords a upravovat jej prostřednictvím vytvářených aplikací.

ADWORDS EDITOR

Jde o bezplatnou aplikaci, která je volně ke stažení a pomáhá při správě reklamních kampaní AdWords – a to hlavně tím, že umožňuje hromadné úpravy v režimu off-line.

AEROREKLAMA

Reklamní činnost především prostřednictvím letadel, reklamních balonů. Jedná se například o tahání reklamních nápisů, házení letáků, nápisy sponzorů na trupech apod.

AFEKTIVNÍ CÍLE

Pomocí kreativního nápadu zlepší hodnocení značky firmy a zvýší její oblibu.

AFFILIATE MARKETING

z angl. - partnerský marketing, marketingový nástroj, který funguje na principu provázanosti stránek prodejce výrobků či služeb s weby, které tyto produkty doporučují - affiliate partneři. Zákazník prostřednictvím odkazu na jejich stránkách přejde na web prodejce. Pokud zde nakoupí, je partnerům vyplacena provize či pevně určená částka.

AFFIRMATIVE DISCLOSURE

Kladné odhalení působení reklamy. V důsledku předchozí klamavé podpory prodeje se poskytnou nové a přesné informace, které odhalí reálné působení reklamy.

AFINITA

z lat. - příbuzný, související, míra vhodnosti určitého reklamního nosiče pro cílovou skupinu. Určuje se výpočtem: sledovanost média v konkrétní cílové skupině děleno sledovaností v populaci.

AFIŠ

Francouzský výraz pro plakát, ale také reklamní nápis, vývěsku nebo třeba i druh papíru na tisk plakátů.

AFTERSHOT

část TV spotu odehrávající se po jeho zdánlivém konci. Zpravidla odlehčuje nebo posiluje pointu.

AFTERSHOT

Jedná se o finální část televizního reklamního spotu, která může následovat po packshotu. Posiluje nebo odlehčuje pointu celé reklamy.

AGENDA SETTING

Nastolování agendy, shrnující označení pro dialogy a debaty, které se odehrávají ve všech komunitách. Podstatnou roli hrají masová média, která ovlivňují významnost témat.

AGENTURNÍ PROVIZE

provize ve výši 15 %, kterou vyplácejí média mediálním agenturám za prodej reklamního prostoru.

AGENTURY PRO NÁKUP MÉDIÍ

Jsou to takové agentury, které nakupují čas zadavatelům reklam v médiích. Za tuto službu dostávají zaplaceno, případně mohou spolupracovat s jinými plnohodnotnými agenturami.

AGITACE

Rozhýbání, uvedení do pohybu, dávání někomu k něčemu podnět, povzbuzování k něčemu, získávání recipientů pro konkrétní akci.

AGREGOVANÁ DATA

prvotní data zpracovaná přepočtem do skupin (agregátů).

AHEAD

horizontální reklamní proužek o rozměrech 745 x 120px a 1000 x 120px umístěný v záhlaví stránky.

AIDA

zkratka z angl. výrazů Attention (upoutání pozornosti), Interest (vzbuzení zájmu), Desire (vyvolání touhy) a Action (nutkání k akci). Jeden ze starších modelů působení reklamy. Reklama by měla v ideálním případě vzbudit pozornost a zájem, vyvolat touhu po nákupu i samotnou koupi produktu.

AIDED RECALL

Podpořené zapamatování. Prostřednictvím třeba nějakého subjektu, díky kterému dojde k lepšímu zapamatování produktu nebo značky.

AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie pro vytváření interaktivních webových aplikací.

AKA

zkratka Asociace komunikačních agentur, organizace sdružující komunikační agentury působící na českém mediálním trhu.

AKCE

Klíčový pojem v public relations a sales promotion. Jedná se o všechny dostupné akce, které existují. Odbornou terminologií nazývané „event“ nebo „special event“. Tyto akce se od sebe liší zejména v rozsahu a zaměření. Pokud se jedná o pracovní setkání v blízkém kruhu, bavíme se o media roundtable, u akcí většího a formálního typu jde většinou o tiskové konference, dealer’s dny, veletržní prezentace, valné hromady či lunch, tyto akce zaměřené na plnění podpory prodeje by měly být zahrnuty a plněny dle marketingového plánu, kdežto akce ryze společenské zahrnují zejména recepce, koktejly a garden party, organizují je většinou PR či reklamní agentury.

AKREDITACE

Potvrzení, že se zástupce médií může zúčastnit konané aktivity. Akreditace se vydává na jméno, je nepřenosná, umožňuje vstup zástupcům médií i do prostor, která jsou pro širokou veřejnost uzavřena.

AKUMULACE

Navyšování diváků v průběhu programu.

AKVIZICE

proces získávání či nabytí.

ALOKACE

přidělení, rozdělení zdrojů, např. mediálního prostoru pro jednotlivá média nebo finančního rozpočtu na rok.

ALOKACE ROZPOČTU

Rozdělení mediálního rozpočtu v čase a mezi jednotlivé druhy a typy médií. Představuje jednu ze základních zodpovědností mediální agentury či inzerenta.

ALT

alternativní text, který je přiřazen obrázkům na webových prezentacích nebo e-shopech. Umožňuje vyhledávačům indexovat obrázky. Vyhledávače neumí totiž rozeznat, co se na nich nachází.

ALTERNATIVE MARKETING

Forma guerilla marketingu. Definujeme jej jako publicitu, která vypadá, že se vůbec netýká samotné firmy, produktu, služby nebo značky. Souvisí také s výběrem nekonvenčního komunikačního nástroje.

AMBIENT MÉDIA

využití nestandardních ploch v reklamě a kreativní netradiční formy reklamy, např. polepy výtahů, podlah, chodníků, metra, mostních konstrukcí, reklama pro výrobce nealko nápojů ve formě „zapomenutého“ kelímku instalovaného na střechu taxi apod.

AMBUSH MARKETING

zneužití značek, případně parazitování společností na akcích, kde nemají zaplaceno oficiální sponzorství. Známým příkladem je kampaň pivovaru Budvar odvysílaná v roce 2006 před ZOH v Turíně, která byla zneužitím olympijské symboliky.

ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ

původní způsob šíření televizního a rozhlasového signálu, nyní nahrazeno digitálním vysíláním.

ANALÝZA HODNOTY ZÁKAZNÍKŮ

Informace získané touto analýzou představují klíčovou informaci pro firmu. Základním předpokladem pro její zjištění je evidence marží na úrovní produktů. U každého zákazníka se zjistí výše příjmů, které přinesl, a odečtou se zjistitelné náklady. Pokud máte dostatečné množství dat, můžete každému zákazníkovi přiřadit hodnotu vyjadřující jeho předpokládanou profitabilitu do budoucna.

ANALÝZA IMAGE

Jedná se o velice složitý proces. Pro správné provedení této analýzy je nutné, abyste si nejdříve zjistili proměnné, které působí na celkovou tvorbu vašeho image, popsat je a přesně definovat. V rámci analýzy jsou následně zjišťovány hodnoty tvořící podstatné složky image, její silné a slabé stránky, míra shody mezi různými druhy image i vazba image na postoje a motivace členů cílové skupiny. Analýzu tvoří tři základní komponenty: Afektivní (emoční), kognitivní (poznávací) a konativní (aktivní nebo také behaviorální).

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Spokojenost zákazníků lze analyzovat pouze prostřednictvím zpětné vazby. Tu můžete získat na základě informací z anket, reklamací a stížností, z informací od prodejců, od obchodních prostředníků, z průzkumů trhu, z neformálních rozhovorů nebo ze sociálních sítí. Pro zvyšování spokojenosti zákazníků je potřeba znát jejich skutečné mínění o produktech či službách.

Anchor text

Termínem anchor text rozumíme viditelný text odkazu, který vede na jinou webovou stránku.

ANIMALVERTISING

Forma reklamy, která používá zvířata jako reklamní médium. Reklamní poselství se na zvířata aplikuje buď přímo – nanesením na kůži, srst zvířete – nebo nepřímo. I když se jedná o velmi netradiční formu reklamy, která dokáže zaujmout, je třeba si uvědomit její možná rizika. Takový typ reklamy totiž může řadě lidem překážet (zneužívání nebo dokonce týrání zvířat), což může mít za následek poškození dobré image firem a negativní postoj spotřebitelů k takto propagovaným produktům.

ANIMATIC

animované storyboardy používané k testování reklam.

ANKETA

Průzkum názorů dotazem u obvykle malé skupiny respondentů, kteří nesplňují statistická kritéria. Do anket se zapojují zejména lidé s větším množstvím volného času (např. důchodci, studenti, ženy na mateřské dovolené), probíhá tedy tzv. samo-výběr, a proto nebývá získaný vzorek reprezentativní. Anketa je tak vhodný nástroj k navázání kontaktu a upevnění vztahu s určitou cílovou skupinou, ne však k získání podkladů pro strategické a taktické rozhodování.

ANTICIPATIVNÍ MARKETING

Firma se soustředí na identifikaci nově vznikajících potřeb. Opakem je reaktivní marketing, kdy firma identifikuje určitou již existující potřebu zákazníka a připraví pro něj odpovídající řešení, a marketing utvářející potřeby. Firma uvede na trh zcela nové, revoluční produkty. Vytváří tak nové trhy a doslova mění způsob práce či zábavy lidí. Mnohé příklady bychom nalezli mezi internetovými projekty.

API ROZHRANÍ

Název vznikl díky prvním písmenům anglických slov „application programming interface“. Rozhraní znamená kód provozovaný sociální sítí nebo jiným poskytovatelem platformy, jenž umožňuje nezávislým vývojářům, aby do platformy integrovali svůj vlastní kód.

APRA

zkratka Asociace public relations agentur, odborné sdružení PR agentur v Česku.

ARCHETYPY ZNAČEK

Jedná se o teorii Carol S. Pearsonové a Margaret Markové, jenž je založená na předpokladu, že značky pracují s emocemi, podvědomím a hluboce uloženými vrstvami naší osobnosti. Tato teorie definuje celkem dvanáct archetypů značek, z nichž každý popisuje jednu základní lidskou touhu.

ARGUMENT STRATEGY

Česky řečeno argumentační strategie. Používá se k přesvědčení spotřebitele, aby si daný produkt zakoupil.

ARTIFICIAL SEO

Jedná se o termín, označující využívání podvodných praktik při optimalizaci pro vyhledávače. Kromě tohoto pojmu se můžete setkat i s Black Hat SEO, což znamená to samé.

ASTROTURFING

marketingová metoda, která se snaží skrýt plánované sdělení pod dojem přirozené reakce veřejnosti na situaci, výrobek nebo službu. Astroturfing má více forem, mezi které patří např. účast v diskuzích, zdánlivě nezávislé reakce čtenářů nebo vedení autentických blogů na propagaci určitého výrobku aj.

ATL

z angl. zkratky - Above The Line, nadlinková komunikace, hovorové označení využívání masmédií pro oslovení zákazníka skrz TV, rádio, tisk, outdoor. V dnešní době se již rozdílům mezi nadlinkovou a podlinkovou komunikací nepřikládá význam, jelikož splývají.

ATRIBUT ZNAČKY

vlastnost značky, např. netradiční, výhodná, dynamická aj.

ATS, ATS RELATIVE

z angl. zkratky Average Time Spent, průměrný čas v sekundách trávený u měřeného média. Udává průměrný čas strávený sledováním TV, poslechem rádia či návštěvou internetové stránky u vybrané cílové skupiny.

AUGMENTOVANÁ REALITA

neboli rozšířená realita, je reálný obraz světa doplněný o digitální prvky, např. informace o daném objektu. Speciální aplikace snímá scénu prostřednictvím kamery v mobilním telefonu či připojené v počítači. Na základě detekce umístí do obrazu projektovaném na displeji doplňující informace, např. text, foto či 3D objekty. Pro Android je prvním a nejznámějším AR browserem Layer.

AUKCE

Aukční systém je důležitý při zobrazování reklam. Při každém vyhledávání se jednotlivé reklamní inzeráty utkají v aukci, jež rozhodne o tom, který inzerát a na jakém místě se zobrazí. V tomto procesu hraje roli zejména cenová nabídka, kvalita a relevance inzerátů.

AUTOINZERCE

reklama jednoho provozovatele média ve vlastním programu nebo periodiku, např. skupina CET 21 umístí upoutávku na program kanálu Nova Cinema.

AUTOMATICKÁ PRAVIDLA

Jedná se o užitečný nástroj v rozhraní Adwords. Nastavením pravidel můžete automaticky upravovat stavy, rozpočty a nabídky reklam, abyste nemuseli trávit příliš mnoho času ruční správou kampaní.

AUTORESPONDÉR

Představte si pod tímto pojmem e-mailovou zprávu, kterou systém automaticky odešle poté, co se nový zákazník přihlásí nebo zaregistruje na vaší internetové stránce. E-mail stačí předem připravit jen jednou, zákazník e-mail obdrží okamžitě po registraci. Autorespondéry lze použít například pro e-mailové seriály nebo odeslání dotazníku spokojenosti 10 dní po nákupu.

Autoresponder

Autoresponder je v internetovném marketingu označení pro software, který automaticky odesílá série e-mailů s předem nastaveným časovým odstupem.

AUTOTYPICKÝ RASTR

technologie tisku, obraz je složený z tiskových bodů uspořádaných v řadách. Intenzita barvy se odvíjí od velikostí těchto bodů.

AVE (ADVERTISING VALUE EQUIVALENT)

Ekvivalent inzertní hodnoty, nástroj pro měření PR. Plocha článku se vynásobí cenou inzerátu stejné velikosti, případně koeficientem podle umístění. Metodika je značně nepřesná a zkreslující, proto se od ní postupně upouští.

AWARENESS

z angl. – povědomí, jedná se o povědomí o službě, výrobku, značce, zpravidla vyjadřováno procenty.

AWStats

AWStats (Advanced Web Statistics) je program, který pod licencí Open Source slouží k analýze logových souborů různých formátů webových serverů s různými operačními systémy.

B

B2B

zkratka z angl. - Business To Business, označení obchodního vztahu mezi společnostmi, kdy konečným spotřebitelem není zákazník, ale jiná společnost.

B2C

zkratka z angl. - Business To Consumer, označení obchodního vztahu mezi společností a zákazníkem, zákazníci jsou konečným spotřebitelem.

B2G

zkratka z angl. - Business To Goverment, označení obchodního vztahu mezi společností a vládní institucí. Vládní instituce je konečným spotřebitelem.

Backlight

formát nosiče využívaného ve venkovní reklamě. Jeho velikost odpovídá bigboardu, liší se ale v tom, že je zevnitř prosvětlený. Rozměrově jde nejčastěji o nosiče ve velikosti 9,6 m x 3,6 m a 12,8 m x 4,8 m.

BANDED PACK

Anglický výraz pro společné balení více příbuzných druhů zboží, které jsou nabízeny společně s cílem zvýšit prodej. Kromě jejich přitažlivého a zajímavého balení je hlavním benefitem cena, která je nižší než při koupi jednotlivých produktů zvlášť.

BANNER

druh internetové reklamy, někdy je označován jako reklamní proužek. Může mít různé rozměry a formy (statický obrázek, animace, interaktivní grafika).

BANNEROVÁ REKLAMA

I když tento druh reklamy nepatří mezi vysoce konverzní kanály, snaží se její tvůrci upoutat pozornost za každou cenu. To ale vede pouze k tomu, že se bannerová reklama snadno stává velice agresivní a obtěžující. Proto se vyhýbejte agresivně blikajícím bannerům, bannerům, které překrývají text nebo jinak zhoršující jeho čtivost. Výrobu banneru proto raději přenechejte profesionálům.

BANNEROVÁ SLEPOTA

je v poslední době značně rozšířený jev. Díky častému používání internetu se velké množství lidí naučilo nevědomě ignorovat bannerovou reklamu. Bannerová slepota často funguje i v případech, kdy banner nabízí produkt, o který by jinak měl uživatel zájem. Proti tomuto jevu lze ale bojovat kreativitou, tedy brilantním nápadem a kvalitním provedením.

BARTER

směnný obchod, namísto platby si strany vyměňují své zboží nebo služby.

BEE TAGG

technologie umožňující propojení obrázku/kódu (BeeTagg) s interaktivní akcí, např. kód vyfocený mobilním telefonem, který zobrazí internetovou stránku.

BEHAVIORÁLNÍ MARKETING

marketingová metoda analyzující chování zákazníka dle historie jeho jednání, např. podle nedávné historie prohlížení stránek na internetu. Poté lze zákazníkovi zobrazit reklamu, která jej dle zjištěných informací a následného zařazení do cílové skupiny může oslovit.

BENCHMARK

metoda srovnávání určité veličiny v čase pro zjištění její hodnoty v budoucnosti. Může se také jednat o srovnání dat s jinou podobně zaměřenou společností. Např. nová firma může plánovat objem reklamních investic podle konkurence. Jejich výdaje poslouží jako její benchmark.

BENEFIT ZNAČKY

výhoda, užitek značky – to, co značka přináší spotřebitelům.

BFU

hovorová zkratka používaná pro nezkušeného uživatele počítače či internetu. Existuje více výkladů zkratky – Bloody Fucking User, Brain Free User, Beginner For Unix. V češtině to může být Běžný Franta Uživatel či Blbý Franta Uživatel.

BIG SQUARE

druh internetové reklamy ve tvaru většího čtverce o rozměrech 250 × 250px, 300 × 300px.

BIGBOARD

outdoorový reklamní nosič větších rozměrů (9,6 m × 3,6 m).

BILLBOARD

outdoorový reklamní nosič základní velikosti (5,1 m × 2,4 m).

Bitmapová grafika

U bitmapové grafiky je obrázek složen z jednotlivých barevných bodů (pixelů). Bitmapová grafika je vhodná především pro pořizování a ukládání fotografií.

BLACK HAT SEO

Tzv. „černokněžnická“ optimalizace pro vyhledávače. Jedná se tedy o označení pro pokoutní a nepříliš etické metody optimalizace. Pod tento pojem patří metody, jako je cloaking, link farmy, skrytý text na stránce nebo doorway page.

BLISTER

Druh obalu výrobku.

BLOG

webová stránka zpravidla jednoho autora, kde mohou být uveřejňovány příspěvky na dané téma blogu, případně se může jednat o jeho deník, ve kterém uveřejňuje své příběhy a názory. Blog může být veden i celou komunitou. Existují také firemní blogy.

BLOGGER

Autor blogu.

BLOGOSFÉRA

Oblast blogů, blogerů a jejich vzájemných vztahů.

BLOGPOST

Příspěvek do blogu.

BOD ZVRATU

Takový objem produkce firmy, při kterém nevzniká zisk ani ztráta. Pokud by firma měla menší příjmy, než je tato úroveň, měla by se rozhodnout, zda bude pokračovat ve výrobě či nikoliv. Důležitým vodítkem v tomto případě jsou variabilní a fixní náklady.

BODY COPY

Jedná se o hlavní text inzerátu nebo článku.

BOILERPLATE

Odstavec o firmě na konci tiskové zprávy. Většinou se zde uvádí krátké představení firmy, její historie nebo největší úspěchy.

BOOKING

rezervování místa, používáno v různých souvislostech.

BOOMERANGOVÝ EFEKT

Zákazníci v supermarketu většinou neprocházejí celou uličku, ale dojdou cca jen do poloviny a vrátí se zpátky.

BOSTONSKÁ MATICE (BCG MATICE)

Nástroj na plánování výrobkového portfolia. Rozděluje produkty na: hvězdy (podíl na trhu roste a je značný), dojné krávy (podíl na trhu roste pomalu nebo vůbec, ale je vysoký), otazníky (podíl na trhu roste, ale zatím je malý, vyžadují finanční podporu), a hladové psy (podíl nízký, roste velmi pomalu, nemají budoucnost). Poskytuje vodítka pro tvorbu marketingové strategie.

BOUNCE RATE

hodnota určující procento návštěvníků webové stránky, kteří ji ihned po vstupu opustili z různých příčin – nepřehlednost webu, nejednalo se o stránku, kterou hledali, nebo ihned návštěvník na první straně našel, co chtěl.

BRAINSTORMING

skupinová technika využívající předpokladu, že lidé ve skupině vymyslí více než o samotě. Děje se tak na základě podnětů ostatních, kdy jakékoli nápady, i ty nereálné, mohou být inspirací pro ostatní.

BRAND

z angl. - značka, jedná se o celý soubor aspektů. Brand je jedinečný, snadno zapamatovatelný, rozeznatelný, zahrnuje chápání a vnímání zboží či služby, zákazníci jsou ochotni si za brand připlatit.

BRAND AWARENESS

z angl. - povědomí o značce, zpravidla vyjadřováno procenty z cílové skupiny, které značku zná.

BRAND EXPERIENCE

z angl. - zkušenosti se značkou, působení značky na spotřebitele.

BRAND JOURNALISM

Jedná se o publikování novinářských článků s cílem budovat značku.

BRAND PERSONALITY

Osobnost značky. Jinak řečeno personifikace, jakým člověkem by značky byla, kdyby byla živá.

BRANDED MEMORABILITY

Paměťová stopa značky. To, co si zákazník v souvislosti se značkou zapamatuje.

Branding

Branding vychází ze slova Brand – značka. Jde o vytváření názvů a identit více produktů, které se vyrábějí v jedné společnosti. Firmy při tvorbě značky uplatňují jednu ze tří strategií: individuální branding (vytváří se samostatné názvy pro jednotlivé produkty bez propojení s ostatními výrobky společnosti nebo s firmou samotnou), branding produktových řad (použití jednoho názvu značky u dvou nebo více produktů) či kombinaci obou uvedených přístupů.

BREAK

časový úsek v televizním či rádiovém vysílání, který je určený pro reklamní sdělení.

BREAKAGE

Jedná se o procento zákazníků, kteří nevyužijí výhody nějaké promo akce, ale zaplatí za výrobek plnou cenu.

BRIEF

zadání klienta obsahující důležité informace, např. týkající se marketingové kampaně.

BRIEFING

označení používané pro informativní schůzku nebo tiskovou konferenci.

BTL

zkratka z angl. - Below The Line, podlinková komunikace, hovorové označení pro využívání nemasové formy oslovení zákazníka. V dnešní době se již rozdílům mezi nadlinkovou a podlinkovou komunikací nepřikládá význam, jelikož splývají.

BUDGET

z angl. - rozpočet, finanční rozpočet pro reklamní kampaň.

Business ATM

Služba nabízí přenos dat, hlasu i obrazu pomocí společné přípojky do jediné telekomunikační sítě současně. Služba je specifická širokou nabídkou přístupových rychlostí, kategorií služeb a garantovaných parametrů, které je možné kombinovat přesně podle aktuálních zákaznických požadavků. Business ATM je ideální pro společnosti, které potřebují výkonnou datovou komunikaci mezi dvěma či více lokalitami.

Business MPLS

Služba umožňuje kombinovat spolehlivé sdílení dat s garancí kvality přenosu a podpory volání přes datovou síť společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. Je vhodná pro společnosti s více pobočkami, které sdílejí společná data nebo ke své práci potřebují přenos dat se zárukou nepřekročení zpoždění a ztrátovosti přenášených dat. Služba poskytuje záruku nepřekročení definované úrovně ztrátovosti dat a jejich zpoždění. Firemním citlivým datům lze přiřadit různé třídy důležitosti a chránit je tak před ztrátou při přenosu nebo proti poškození.

BUYING

z angl. - nákup, nakupování, používáno v různých souvislostech.

BUZZ

výraz používaný pro vyvolání rozruchu o určité službě, produktu, značce, události atp. Může být spontánní - šířený za pomocí veřejnosti, nebo řízený - Buzz marketing.

BUZZ MARKETING

forma marketingu zaměřující se na umělé a řízené vyvolání rozruchu o určité službě, produktu, značce nebo také události. Je používán např. na sociálních sítích formou kreativní kampaně, která zaujme veřejnost natolik, že sdělení sami uživatelé šíří dále mezi své přátele a známé.

C

C2C

zkratka z angl. - Consumer-to-Consumer, vztah dvou a více koncových zákazníků. Elektronické aplikace umožňující C2C vztah mají podobu internetových aukčních portálů nebo bazarů.

CANNES LIONS

Nejprestižnější mezinárodní festival reklamní kreativity. Cannes Lions byl založen UŽ v roce 1954. Poprvé se konal v Benátkách. Následně své místo působení našel i v Monte Carlu a v Cannes. Poté probíhal střídavě v Benátkách a Cannes, kde nakonec v roce 1984 zakotvil. Koná se většinou třetí týden v červnu. V roce 2016 se bude tento festival konat ve dnech od 18. do 25. června.

CAPI

zkratka z angl. - Computer Assisted Personal Interviewing, osobní dotazování pomocí počítače, odpovědi jsou tazatelem ukládány přímo do počítače.

CAPTCHA

zkratka z angl. - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, automatický test pro rozlišení mezi člověkem a strojem. Test má zpravidla formu zobrazení obrázku s deformovaným textem, který má uživatel opsat do příslušného políčka.

CARGO EFEKT

Tento pojem vychází z anglického spojení Cargo cult, což představuje změnu nástroje a cíle, větší důraz na rituály a vnější atributy, a to tak, že se nakonec ztratí podstata věci. Tento termín vznikl za II. světové války.

CARRY OVER EFFECT

Po skončení slevové akce dočasně poklesne prodej propagovaného výrobku, protože se zákazníci v rámci akce předzásobili a zasytili své potřeby.

CASH REGISTER DISPLAY

Jedná se o reklamní poutač, která se nastavuje na pokladnu nebo u pokladny. Obvykle nabízí zboží, které je předmětem vysoce impulsního nákupu, jako jsou sladkosti, cigarety, žiletky, baterie, apod.

CASI

zkratka z angl. - Computer Assisted Personal Interviewing, osobní dotazování za pomoci počítače. Jedná se o průzkum prováděný formou samostatného vyplnění dotazníku respondentem, kdy jsou odpovědi ukládány přímo do počítače.

ČASOPIS

pravidelně vycházející tiskovina určená pro vybraný okruh čtenářů. Na rozdíl od novin vycházejí zpravidla méně často, mají vyšší cenu, větší počet stran a jsou tištěny na kvalitnějším papíru.

CASTING

výběrové řízení, proces, při kterém se vybírají aktéři dle různých kritérií. Castingy jsou vyhlašovány např. pro herce, kteří budou účinkovat v reklamě.

CATI

zkratka z angl. - Computer Assisted Telephone Interviewing, telefonické dotazování za pomoci počítače. Průzkum je prováděný formou telefonického dotazování respondentů, kdy jsou odpovědi ukládány přímo do počítače.

CAWI

zkratka z angl. Computer Assisted Web Interviewing, dotazování prostřednictvím webového formuláře. Formulář se zobrazí respondentům např. pomocí pop-up okna s dotazníkem.

CELEBRITY PLACEMENT

Jedná se o specifickou formu product placementu, též někdy nazýván celebrity endorsement. Používá k propagaci produktů, služeb nebo značek veřejně známé, populární osoby a názorové vůdce.

CENA SLÍZANÉ SMETANY

Nadsadí se cena nového výrobku, který přichází na trh. Tato vysoká cena zaručuje „slíznutí smetany“ na trhu v podobě vysoké míry zisku. Tuto strategii lze použít v krátkém období, ve kterém nehrozí nebezpečí vstupu konkurence, nebo v případě, že má firma k dispozici jedinečný produkt, službu nebo má vynikající image, nebo pokud firma vyzdvihuje vysokou hodnotu daného produktu, nebo pokud existuje pouze omezená poptávka tzv. inovátorů, kteří chtějí vyzkoušet nově nabízenou službu, anebo je nutné rychle dosáhnout bodu zlomu, tedy pokrýt náklady na zavádění produktu.

CENOVÁ DISKRIMINACE

Spotřebitelům jsou účtovány různé ceny. Aniž by jí k tomu vedly nákladové důvody. Firma si zákazníky může rozdělit až několika různých skupin. Cenová diskriminace I. stupně je taková, kdy prodávající stanoví každému jednotlivému spotřebiteli maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit za každou jednotlivou jednotku statku. Cenová diskriminace II. stupně spočívá ve stanovení různých cen za různá kumulovaná množství daného statku. Statky jsou prodávány po blocích s postupně se snižující se cenou. Cenová diskriminace III. stupně spočívá v rozdělení spotřebitelů do několika skupin dle jejich poptávkové křivky a stanovení ceny pro každou skupinu samostatně.

CENOVÁ PODPORA PRODEJE

Dojde ke snížení ceny buď prostřednictví přímé slevy, nebo nepřímo pomocí výhodných kupónů. Jedná se o slevy, výhodná balení či lákavou výhru v případě zakoupení.

CENOVÁ STRATEGIE

Způsob, jak zafixovat cenu v místě čase a prostoru. Jedná se tedy o pravidla, podle nichž se cena nastavuje a jak se mění.

CHANNEL NEUTRAL PLANNING

plánování kampaně, kdy prvotním krokem je stanovení strategie a cílů kampaně a poté realizace a způsob šíření jejího sdělení.

CHANNEL SPLIT

rozdělení reklamních investic do jednotlivých TV stanic, udává se v procentech.

CÍLOVÁ SKUPINA

skupina zákazníků, kterou chce zadavatel reklamy oslovit svou kampaní, např. muži 30+.

CLAIM

krátký charakteristický originální slogan, který je dobře zapamatovatelný a zajistí vybavení si značky, firmy, výrobku či služby. Např. Škoda – Simply clever; Kofola – Když ji miluješ, není co řešit.

CLICK FRAUD

z angl. - podvodné prokliky, vztahují se k formám PPC reklamy. Podvodné prokliky nejsou provedeny jedinečným uživatelem se zájmem o nabídku, ale jedná o robotické prokliky s cílem uškodit zadavateli, jelikož musí za prokliky zaplatit. Ochranou proti umělému vyklikávání je nejčastěji šifrování odkazu a limity počtu kliků na IP adresy a účty.

CLICK RATE

z angl. - míra prokliku, poměr mezi počtem zobrazení reklamy a počtem prokliku na ni, vypovídá o účinnosti reklamy.

Click To Tweet

Pokud hledáte nejjednodušší způsob, jak propagovat, sdílet či sledovat váš obsah na Twitteru, seznamte se s tlačítkem Click To Tweet. Tento WordPress plugin můžete použít na vašem webu či blogu a snadno upozornit čtenáře třeba na nový obsah a usnadnit jim sdílení na Twitteru.

ClickTale

ClickTale je webová analytická aplikace, která umožňuje nahrávat a sledovat chování uživatele internetových stránek.

CLIENT NET

konečná cena pro klienta.

CLIENT SERVICE

oddělení starající se o určitého klienta/klienty.

Cloaking

Podsouvání jiné stránky vyhledávači než uživateli. Podsunutá stránka se optimalizuje pro konkrétní vyhledávač a klíčové slovo a po kliknutí na takový odkaz je uživatel přesměrován na stránku jinou.

CLUTTER

výraz používaný pro označení přesycení určitého prostředí reklamou.

CLV

zkratka z angl. - City Light Vitrine, outdoorová prosvětlená reklamní vítrína se standardními rozměry 118,5 × 175 cm.

ČMS

zkratka Česká marketingová společnost, nezisková organizace sdružující marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou kolektivního a individuálního členství.

CMYK

barevný systém založený na způsobu míchání barev, kdy se s každou další přidanou barvou ubírá část původního světla. Název vznikl zkratkou z anglického označení čtyř základních barev systému, ze kterých se skládá každá barva: Cyan, Magenta, Yellow a Key, tedy azurová, fialová, žlutá a černá.

CO-CREATION

zapojení spotřebitelů, např. do procesu tvorby reklam.

COLD CALLING

Telemarketing zaměřený na potenciální zákazníky bez předchozího kontaktu.

COLOR MARKETING

vzbuzení zájmu o produkt pomocí barev díky jejich psychologickému působení na spotřebitele.

COMMERCIAL

z angl. - reklama, označení pro reklamní spot v TV, rádiu či na internetu.

COMPETITIVE INTELLIGENCE

z angl. - konkurenční zpravodajství, systematický proces sbírání, analyzování a dalšího aplikování externích informací, např. o konkurenci, trhu a ekonomice. Jedná se o informace, které mohou ovlivňovat činnosti organizace.

CONJOINT ANALÝZA

Tato technika je využívaná ve výzkumu trhu, jejímž základem je rozložení preferencí spotřebitelů na jednotlivé elementy. Výsledkem tedy může být individuální strukturované pole, v němž je vyjádřena váha jednotlivých výrobků nebo služeb. Z analýzy dalších dílčích prvků se díky této analýze dospěje až k celkovému obrazu rozhodovacího procesu.

Contact Form 7

Je jedním z nejpopulárnějších WordPress pluginů. Obsahuje standardní kontaktní formulář připravený k okamžité integraci do webu. Použití je bezplatné a jednoduché - stačí zkopírovat shortcode a vložit jej do stránek.

CONTENT

Česky řečeno obsah. Jedná se o všechno, co je na webových stránkách, tedy o text, obrázky, grafy, videa, zvukové záznamy, atd.

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Systém pro správu obsahu webových stránek, též redakční systém. Kromě volně dostupných redakčních systémů, jako je Joomla nebo WordPress, existují i systémy vyvinuté na míru jednotlivými firmami.

CONTENT MARKETING

Jinak řečeno též obsahový marketing. Jedná se tedy o tvorbu a publikování obsahu na internetu za účelem přilákání nových zákazníků, udržování vztahů s těmi stávajícími, nebo budování značky.

Content Strategy

Content Strategy (česky také: obsahová strategie) je jeden ze základních prvků při návrhu a realizaci webových stránek. Zaměřuje se především na to, jaký obsah bude vaše cílová skupina hledat, jak takový obsah získáte a jak ho budete do budoucna rozvíjet.

COOKIES

data zasílaná webovým serverem prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Slouží např. k identifikaci uživatele a zjišťování jeho zájmů nebo také k měření návštěv webů.

COPYWRITER

textař píšící především marketingové a reklamní texty.

CORPORATE IDENTITY

Pod tímto pojmem si představte ucelený firemní styl, kterým se společnost prezentuje na veřejnosti. Základní částí Corporate Identity je firemní logo, firemní barvy a písma, od kterých se poté odvíjí veškeré další vizuální materiály. Corporate Identity je komplexní obraz organizace, utvářený na základě její filozofie, historie, současnosti i perspektivy, je součtem vlastností a způsobů prezentace firmy a formuje její celkový image.

COSMIC CURSOR

formát reklamy, animace připojená ke kurzoru myši. Může se jednat o logo či obrázek.

COUNTERPROGRAMMING

z angl. - kontraprogramování, tvorba programu televizní stanice takovým způsobem, aby program více zaujal a odlákal skupinu diváků, která v daném čase sleduje program konkurence.

COUPONING

Jedná se o nástroj přímého marketingu, který využívá slevové kupony za účelem zvýšení obratu prodejny, prodeje zboží firmy, zvýšení povědomí o značce apod.

CPA

zkratka z angl. - Cost Per Action, způsob platby za reklamu, kdy zadavatel platí reklamu až v případě akce ze strany zákazníka – objednávka, registrace aj.

CPA (COST PER ACTION)

Jde o cenu za akvizici, neboli o částku, kterou jste ochotni zaplatit za konverzi.

CPC

zkratka z angl. - Cost Per Click = PPC = Pay per Click, způsob platby za reklamu, kdy zadavatel platí až za provedené kliknutí uživatele/zákazníka. Samotné zobrazení je zdarma.

CPE

zkratka z angl. - Cost Per Engagement, způsob platby za reklamu, kdy zadavatel neplatí ani za zobrazení ani za kliknutí uživatele, ale až za angažovanost uživatele, např. zapojením do hry.

CPM (COST-PER-THOUSAND-IMPRESSIONS)

Zkratka pro cenu za tisíc zobrazení. Nastavením nabídky CPM je sdělováno Googlu, kolik jsme ochotni zaplatit za tisíc zobrazení. U nabídky CPM se platí podle počtu zobrazení, která jsou zaznamenávána v Obsahové síti Google (kolikrát se reklamy zobrazí).

CPP

zkratka z angl. - Cost Per Point, způsob platby za reklamu, kdy se zadavateli cena reklamy vypočítá z nákladů za jeden ratingový bod.

CPT

zkratka z angl. - Cost Per Thousand, způsob platby za reklamu, kdy se zadavateli cena reklamy vypočítává pomocí částky za tisíc impresí/oslovených čtenářů/diváků.

CPV

zkratka z angl. - Cost Per Viewer, způsob platby za reklamu, kdy zadavatel platí za jednotlivého diváka – používáno u kino reklamy.

CR

zkratka z angl. - Conversion Rate, míra konverze, konverzní poměr. Za konverzi označujeme akci, která je cílem reklamy – objednávka, registrace aj. Míru konverze poté určuje poměr počtu zákazníků přicházejících na stránku na základě reklamy a počtu zákazníků, kteří uskutečnili požadovanou konverzi.

CR (CONVERSION RATE)

Zkratka pro conversion rate neboli míru konverze. Konverzní poměr získáme, když vydělíme počet návštěv počtem uskutečněných konverzí. Tento údaj je vyjádřen v procentech.

CRAWLING (PROCHÁZENÍ)

Aktivita robota-vyhledávače, při níž prochází a vyhledává stránky.

CRM

zkratka z angl. - Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníky. Shromažďování a evidence dat, zpravidla v interním CRM systému, vedoucích k detailní evidenci a možnosti zjistit přesná přání zákazníka a vyhovět jeho požadavkům. Slouží ke zvýšení efektivity, snížení nákladů, usnadnění práce a také k udržování dobrých vztahů se zákazníky.

CROSS EFFECT

vzájemné působení současně probíhající reklamní kampaně ve dvou typech médií, např. v TV a tisku.

Cross Promotion

vzájemná marketingová podpora dvou a více produktů či služeb.

CROWDSOURCING

všeobecná výzva ke spolupráci, např. při vývoji nové technologie. Může se jednat i o získávání peněz formou sbírky, ke které se hojně využívá možností internetu. Mezi provozovateli crowdfundingu se řadí např. americký Kickstarter.com, mezinárodní Indiegogo.com či česká platforma Hithit.com či Kreativcisobe.cz.

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Je nedílnou součástí moderní marketingové komunikace. Primární účel firem je vydělávat, ale žádná firma by neměla zapomínat na podporu společensky prospěšných aktivit.

CSS

zkratka z angl. - Cascading Style Sheet, kaskádové styly. Jedná se o jazyk pomocí kterého lze efektivně formátovat internetové stránky. CSS má vliv především na grafickou podobu stránek a rozmístění jednotlivých prvků na stránce.

CSV

CSV (Comma Separated Value/hodnoty oddělené čárkami) - Tento formát se používá při exportu a importu dat z a do Skliku. V CSV formátu si také můžete stáhnout statistický přehled z Skliku.

ČTENOST

údaj zjišťovaný tazatelskou sítí, týká se tištěných titulů. Oproti počtu prodaných výtisků, čtenost udává přesný počet osob, které daný titul četlo (jeden výtisk = více osob v domácnosti) a bývá proto vyšší než náklad tisku.

ČTK (ČETKA)

Česká tisková kancelář, tisková agentura.

CTR

zkratka z angl. - Click Through Rate, míra prokliku. Poměr mezi počtem kliknutí na zobrazenou reklamu a počtem zobrazení stránky s reklamou.

CUSTOMER ACTIVATION MARKETING

Souhrn nejrůznějších marketingových nástrojů, které přímo stimulují zákazníka k akci.

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT (CEM)

Řízení zákaznické zkušenosti, usměrňování zkušenosti zákazníka při nákupu produktu nebo služby

D

DAGMAR

DAGMAR znamená Defining Advertisement Goals for Measured Advertising Results. Tento model se zaměřuje spíše na budoucí nákupní proces než na okamžitý prodejní efekt. Model Dagmar se obvykle používá jako rámec k definování komunikačních cílů.

DAILY REACH

ukazatel vyjadřující počet osob sledujících zpravidla televizní či rozhlasovu stanici ve vybraném dni.

Database Management

Analytické práce s databázemi, zahrnující: prodej a pronájem databází, průběžná verifikace kontaktů v databázích, výběr databáze podle různých soc.- dem. kritérií, garance doručitelnosti, datová analýza, segmentace zákazníků dle různých ukazatelů, správa klientských databází, segmentace, datamining, přepis a profilace dat.

DAY-AFTER RECALL

Vzpomínka „den poté“; tedy jaká část publika si dokáže reklamu vybavit i na druhý den ode dne zhlédnutí.

DAYPART

rozdělení dne do částí dle sledovanosti médií v určitou denní dobu. Nejznámější je dělení na Prime time a Off prime time.

DAYPART SPLIT

rozdělení investic do reklamy v různých částech dne dle sledovanosti médií v určitou denní dobu. Nejznámější je dělení na Prime time a Off prime time.

DEADLINE

nejzazší možný termín pro splnění práce/úkolu.

DECAY EFFECT

odeznívání účinků reklamy po ukončení jejího vysílání či zobrazení.

DECISION MAKER

osoba, která rozhoduje, používáno v různých souvislostech.

DEDUKTIVNÍ MODEL

Rozdělení kupujících do skupin očekávajících od výrobku jeden ze čtyř druhů odměny tj. racionální, smyslovou, společenskou nebo uspokojení ega.

DEMARKETING

Speciální strategie s cílem dosáhnout dočasného nebo trvalého snížení poptávky. Obecné demarketingové strategie zahrnují například nízké ceny a nízkou reklamu produktů.

DEMOGRAFICKÁ SEGMENTACE

Segmentace na základě demografických proměnných, např. pohlaví, věku, vzdělávání, příjmu nebo rasy.

DEMOGRAFIE

věda zabývající se studiem procesu reprodukce lidské populace. V souvislosti s marketingem je výraz používán pro označení cílové skupiny např. dle geografického rozložení, vzdělání, věkové skupiny aj.

DEMOVERZE

omezená verze softwaru, neúplná demonstrační ukázka pro zákazníka.

DENDROGRAM

Je druh diagramu používaný ke znázornění jednotlivých kroků klastrové analýzy.

DENÍK

denně vycházející tiskovina.

DESIGN MANUÁL

Jedná se o manuál, jehož standardními součástmi jsou definice loga, logotypu a jejich aplikace, sada firemních barev a písem, vzory typických firemních písemností, propagačních tiskovin, inzerce i prostorových aplikací (např. dárkové předměty). Je to v podstatě návod, který agentuře říká, jak pracovat s výše zmíněnými prvky.

DESK RESEARCH

Metoda výzkumu, která spočívá v analyzování sekundárních dat dostupných v médiích, archivech, výročních zprávách, odborných publikacích atp. Provádí se obvykle z kanceláře od stolu.

DEVALVUJÍCÍ PŘÍCHOZÍ LINKY

Tato situace nastává při vysokém množství příchozích nekvalitních linků (např. odkaz v patičce znásobený počtem jedinečných stran) a nedostatečné kontrole nad obsahem webu (např. uživatelem generovaný obsah, diskuze, komentáře).

DIFERENCOVANÝ MARKETING

Speciální marketing zacílený na každý tržní segment zvlášť.

Digg Digg

Digg Digg je WordPress plugin, který bývá umístěn na webech, blozích apod. ve formě malého tlačítka. Slouží ke sdílení obsahu na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter, Pinterest, G+, LInkedIn či Reddit.

DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

používá se i angl. zkratka DVB - Digital Video Broadcasting, digitální způsob šíření TV vysílání, existuje několik typů DVB (DVB-T, DVB-S,DVB-C).

DIMENZE

Karta v AdWords, která vám umožní stáhnout různé reporty, jako například měření a porovnávání výkonu podle časových období apod.

DIMINISHING RETURNS

označení stavu, ve kterém se stále snižuje návratnost investic do reklamní kampaně.

DINKY

zkratka z angl. - Dual Income, No Kids Yet, dvojí příjem, zatím žádné děti. Je to označení cílové skupinu mladých bezdětných párů.

DIRECT MAIL

nabídka zasílána poštou nebo e-mailem cílové skupině, formou dopisu, katalogu, e-mailu.

DIRECT MARKETING

forma marketingu používající přímé adresní oslovení zákazníka, např. formou dopisu, e-mailu, prostřednictvím telefonu či osobně.

DOCUSOAP

formát televizního žánru, který sleduje obyčejné lidi v reálném prostředí bez zásahu do děje. Je natočený formou dokumentu a sestříhán do podoby seriálu.

DOJNÉ KRÁVY

Takové produkty v Bostonské matici, které si udržují dobré tržní postavení na mírně rostoucích nebo stagnujících trzích. Generují peníze, které lze investovat do ostatních skupin portfolia. Jedním z cílů firemní strategie je proto jejich ochrana.

DOMÉNA

je jednoznačný identifikátor počítače nebo sítě v internetu, např. www.google.com nebo cs.wikipedia.org. Domény se dělí na několik stupňů. V rámci e-commerce je volba vhodné domény a doménového jména velmi důležitá.

DOMICIL

Datum a místo vydání daného článku, uvádí se na začátku každé tiskové zprávy nebo zprávy v tištěném médiu.

DOORWAY PAGE

Stránka vysoce optimalizovaná pro roboty vyhledávačů, která se dobře umisťuje ve výsledcích vyhledávání a odesílá návštěvníky na cílovou stránku.

DOTAZNÍK

Základní nástroj při získávání primárních informací pomocí dotazování.

DOTAZOVÁNÍ

Nejrozšířenější metoda marketingového výzkumu, spočívá v přímém nebo zprostředkovaném získávání informací od respondentů. Podle situace, povahy výzkumu a charakteristiky cílové skupiny může dotazování probíhat osobně (CAPI), telefonicky (CATI), online (CAWI) nebo písemně poštou.

DOWNMARKET

segment trhu či populace, zaměřující se na základní služby, nízké ceny a poměr ceny a výkonu.

DPI

zkratka z angl. - Dots Per Inch, údaj určující, kolik pixelů se vejde do délky jednoho palce – inch = 2,54 cm. Udává jemnost rozlišení obrázku, tedy i kvalitu např. výsledného tisku.

DRIP MARKETING

Komunikační strategie založená na zasílání předem připravených vzkazů zákazníkům v závislosti na čase nebo na jejich chování. Informace jsou zasílány formou e-mailu, direct mailu nebo prostřednictvím sociálních sítí.

DROBEČKOVÁ NAVIGACE

Navigační prvek na webových stránkách, který návštěvníkovi pomáhá lépe se na stránkách orientovat a poskytuje možnost vrátit se zpátky přes sekce, které už otevřel.

DROPSHIPPING

je obchodní model, ve kterém prodejce nabízí zboží svého dodavatele či přímého výrobce. Prodejce zboží nemá fyzicky na skladě a objednávky rovnou směřuje na dodavatele/výrobce.

DSP

zkratka z angl. - Demand Side Platform, systémy na plánování a správu online kampaní na velmi pokročilé technologické úrovní. DSP jsou schopny napojovat se na DMP (data management platforms) a čerpat data pro lepší cílení kampaní.

DTP

zkratka z angl. - Desktop publishing, označení pro firmu nebo její oddělení, jež připravuje materiály pro polygrafický tisk.

DUHOVÁ KULIČKA

konference o filmovém marketingu, kterou pořádá Fakulta multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

DUPLICITNÍ WEBY

Kopie stejných www stránek na různých doménách, vytvářené s cílem obsadit co nejvíce předních pozic ve vyhledávačích. Vyhledávací roboti jsou zpravidla schopni duplicity rozpoznat a jejich vlastníka penalizují.

DYNAMICKÝ BANNER

Jedná se o animovaný banner s interaktivními prvky postavený na technologii Flash a Javascript. Tento banner se skládá ze šablony daného formátu a jeho obsah je definován prostřednictvím XML souboru načítaného klientem.

DYNAMICKÝ INZERÁT

Tento typ inzerátu je specifický tím, že se v něm mění část textu dle zadaného výrazu ve vyhledávači a následně se také tučně zvýrazní. K tomu, aby byl inzerát dynamický, musí obsahovat speciální kód s alternativním textem, který se zobrazí v případě příliš dlouhého výrazu zadaného do vyhledávače.

DYNAMICKÝ REMARKETING

Umožňuje zobrazovat vracejícím se návštěvníkům reklamy na konkrétní produkty, které si na webu prohlíželi. Prostřednictvím sdělení přizpůsobených na míru publiku vám dynamický remarketing pomáhá vytvářet okruh potenciálních zákazníků a zvyšovat prodej. Přivádí totiž dřívější návštěvníky zpět na váš web, aby dokončili to, co již dříve začali.

E

E-BUSINESS

nebo také e-byznys, je označení pro podnikání na internetu a další aktivity, jejichž cílem je podpora a zvýšení efektivity podnikových procesů, např. CRM systém a extranet.

E-COMMERCE

nebo také e-komerce, eCommerce, je souhrnné označení pro obchodní činnosti prováděné na internetu pomocí elektronických prostředků. Základem jsou především internetové obchody, ale patří sem také aktivity online marketingu, jakými je SEO, PPC a další.

E-MARKETING

Souhrnné označení pro marketingové postupy využívající jako hlavní kanál nástrojů elektronické komunikace, především e-mail, internet či jiné soudobé technologie.

E-SHOP

označení pro internetový obchod, je nejběžnější a nejrozšířenější formou e-commerce. Zjednodušeně se jedná o webovou stránku, na které je možné objednat zboží či službu online.

E-ZIN

kopíruje formát klasických tištěných časopisů, texty jsou rozesílány pouze elektronicky, především e-mailem. Používá se k budování povědomí o značce na podobném principu jako newsletter.

EARLY ADOPTERS

Jedná se o kategorii zákazníků ochotných zkoušet a používat nové technologie, chápou potenciál, jsou ochotni riskovat nebo strpět nepohodlí, aby si mohli koupit produkt s předstihem. Cca 13,5 % populace.

EDGERANK

EdgeRank je speciální postup, jehož pomocí sociální síť Facebook určuje, kdo příspěvky dané stránky nebo uživatele uvidí na své zdi v news feedu. EdgeRank v podstatě vypovídá o vztahu fanouška/přítele k danému příspěvku a stránce/uživateli, kde se příspěvek nachází.

EDITOR

Pracovník v médiích, sám nepíše, ale má na starosti obsahovou a grafickou podobu jedné stránky nebo rubriky.

EDITORIAL

Redakční úvodník v novinách či časopise.

EEG

zkratka elektroencefalografie, běžně používaná vyšetřovací metoda, která zkoumá aktivity centrálního nervového systému. V marketingu je využívána jako jedna z výzkumných metod neuromarketingu.

EFEKT VRÁŽENÍ

Pokud je stojan se zbožím umístěn tak, že zákazníci při jeho prohlížení vadí ostatním v cestě, takže dochází ke kolizím a strkanicím, zákazníci si zboží raději koupí jinde.

EFEKTIVNÍ FREKVENCE

počet setkání cílové skupiny s reklamní kampaní, který přinese požadovaný účinek. Liší se dle konkrétní kampaně, typu produktu, cílové skupiny, období atd.

EFFIE

zkratka Effie Awards, soutěž o nejefektivnější reklamu, která se v Česku koná od roku 1997. V současnosti je udělována ve více než 30 zemích světa.

ELASTICITA POPTÁVKY

Vyjadřuje citlivost poptávaného množství statku na jeho cenu.

ELEVATOR PITCH

Krátké prohlášení (nejlépe jedna věta), které vystihuje podstatu vašeho podnikání. Typicky se používá v situacích, kde je na představení málo času, ale je třeba zaujmout. Typicky ve výtahu, ale i na koktejlech, konferencích a networkingových setkáních.

ENDORSEMENT

Každé reklamní poselství, kterému spotřebitelé s největší pravděpodobností uvěří, vyjadřuje názory, pocity, závěry nebo zkušenosti skupiny lidí, mezi které nepatří zadavatel reklamy.

ENGAGEMENT MARKETING

nová forma marketingu, která zapojuje zákazníky do účasti na dění kolem značky a produktu a jejich vývoji.

EROZE ZNAČKY

Jev, kdy v důsledku přetlaku na trhu již jednotlivé značky nepůsobí tak účinně jako dříve.

ESOMAR

European Society for Opinion and Marketing Research, Evropská společnost pro výzkum veřejného mínění a trhu.

Etarget

Etarget je reklamní systém, který umožňuje inzerentům nakoupit cílenou reklamu placenou za prokliky (PPC reklama) v široké síti partnerských webů.

ETICKÝ KODEX REKLAMY

kodex vydaný Radou pro reklamu, který vytyčuje etické zásady reklamy a stanovuje pravidla profesionálního chování.

EVANGELISTA

To samé, co advokát značky.

EVENT MARKETING

forma marketingu využívající různé společenské akce k prohloubení vztahu s obchodními partnery.

Eventy

Slovo přejaté z angličtiny, tedy akce. V užším slova smyslu jsou to akce marketingové, především jako součást podpory PR. Pořádání akcí na míru pro klienty je specializovaným oborem (event marketing).

EXKLUZIVITA

znamená výlučnost nebo také výhradní právo. V marketingu se jedná např. o výhradní zastoupení, tzn. že dovozce zastupuje dováženou značku na daném trhu a nikdo jiný ji zde nesmí dodávat ani prodávat.

EXPERIMENT

Metoda výzkumu, která získává data ze situací speciálně zinscenovaných za tímto účelem. Pozorovatel pak zaznamenává změny chování a vztahů oproti původnímu nastavení. Experimenty lze provádět buď v uměle vytvořeném prostředí (tzv. laboratorní experimenty) nebo v přirozeném prostředí (tzv. terénní experimenty).

Extranet

Extranet je uzavřená počítačová síť či aplikace využívající internetové protokoly. Obvykle spojuje firmu a její nejbližší partnery, dodavatele nebo odběratele.

EYE TRACKING

Zjišťování, kam směřuje pozornost zákazníka či návštěvníka na webu, v tištěné inzerci nebo v layoutu novin a časopisů, pomocí oční kamery.

F

FACE MONITORING

Jedná se o sledování podílu vystavených produktů na prodejnách.

FACE TO FACE

výzkum prováděný formou osobního rozhovoru, kdy je přímým kontaktem s dotazovaným možno zjistit přesné odpovědi.

FACEBOOK PAGE

Firemní stránka na Facebooku, základní nástroj firemní prezentace na této sociální síti.

FANOUŠEK

Uživatel Facebooku, který se rozhodl identifikovat s fan page a veřejně demonstrovat svou podporu. Jinak ten, kdo klikne na tlačítko „Like“ na stránce.

FAQ

zkratka z angl. - Frequently Asked Questions, často kladené dotazy. Obsahuje výčet častých dotazů uživatelů a zákazníků a odpovědi na ně.

Favicon

Favicon (z anglického favorites icon - oblíbená ikona) je ikona související s konkrétní webovou stránkou. Obvykle bývá zobrazena v adresním řádku většiny prohlížečů.

FEES

Poplatky, honoráře.

FIREFOX

Mozilla Firefox je jedním z nejpopulárnějších webových prohlížečů.

FIREMNÍ IDENTITA (CORPORATE IDENTITY)

Zahrnuje v sobě firemní styl, firemní komunikaci a firemní jednání. Firemní styl zajišťuje jednotnou vizuální komunikaci s okolním světem a stanovuje rámec pro propagaci firmy. Pravidla a zásady používání základních firemních konstant (název, logo, barvy, písmo) zahrnuje GRAFICKÝ MANUÁL.

FIRST TRY

z angl. - první vyzkoušení, je to moment, kdy spotřebitel poprvé vyzkouší neznámý výrobek, produkt či značku. Často probíhá prostřednictvím ochutnávek či samplingu.

FLAMEWAR

Bouřlivá výměna názorů na sociální síti.

FLASH

je technologie pro tvorbu animovaných reklamních bannerů, videí, aplikací a her, které lze spustit přímo v prohlížeči. Umožňuje velmi působivé a interaktivní efekty a je zajímavým doplňkem webových prezentací a e-shopů. Z důvodu špatné podpory prohlížečů se ale stal již zastaralou technologií.

FLASH MOB

je rychlá zábavná akce, forma performance, při které se skupina lidí shromáždí v daný čas na daném místě na veřejnosti a provedou nějakou neočekávanou akci a poté se rozejdou. Populární jsou např. polštářové bitvy.

FLAT RATE

Představuje paušální platbu za čas a pozici.

FLOOR GRAPHICS

Technologie umožňující umístit na podlahu reklamu tištěnou na materiálu, který je odolný vůči mytí podlahy, protiskluzový a zároveň odstranitelný.

FMCG

zkratka z angl. Fast Moving Consumer Goods, rychloobrátkové spotřební zboží.

FMRI

zkratka z angl. - Functional Magnetic Resonance Paging, technologie využívající magnetickou rezonanci k mapování aktivních částí mozku. V marketingu je využívána jako jedna z výzkumných metod neuromarketingu.

FOCUS GROUP

je metoda kvalitativního výzkumu, skupinová diskuze, při které se zjišťují motivy jednání, názory a reakce respondentů z cílové skupiny (v počtu cca 10 osob). Užívá se často jako průzkum spotřebitelských návyků, ke zjištění účinnosti reklamy atd.

FOLLOWER

Fanoušek na sociální síti Twitter.

Foursquare

Foursquare je on-line aplikace, která kombinuje vlastnosti sociálních sítí se službou založenou na zjištění momentální polohy (geolokalizace).

Frázová shoda klíčového slova

Frázová shoda je určena zejména pro skutečné víceslovné fráze, například jízdní řády, kontaktní čočky a podobně. Inzeráty se zobrazí na všechny dotazy obsahující klíčové slovo v přesném znění a pořadí. Klíčové slovo ve frázové shodě se zapisuje s uvozovkami kolem celého výrazu. Při frázové shodě se slova nebudou skloňovat a časovat, takže se mohou hodit i pro jednoslovné "fráze", které skloňovat a časovat nechcete (například prodáváte knížky od Hrabala, ale neprodáváte hrábě).

FREKVENCE

počet zásahů cílové skupiny určitým reklamním sdělením.

FREKVENCE RASTRU

také označována jako LPI, zkratka z angl. Lines Per Inch, určuje rozlišení tiskového bodu. Udává počet řad tiskových bodů na jeden palec, tedy jak velkým tiskovým bodem tiskneme.

FRONTEND

označuje celkovou grafickou podobu e-shopu, obrázky zboží, ovládací prvky, jakým jsou např. nákupní košík či registrační formulář.

FULL BANNER

horizontální reklamní proužek, standardně v rozměrech 468px × 60px.

FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ

slouží k nalezení konkrétního slova nebo slovního spojení v celém obsahu webových stránek, v databázích, textových souborech, obsahové síti atd.

Fulltextový vyhledávač

Fulltextový vyhledávač je internetová aplikace, která umožňuje uživateli internetu najít webové stránky, které obsahují požadované informace.

Fundraising

Fundraising tedy znamená systematické získávání finančních i nefinančních prostředků pro zajištění trvalé udržitelnosti a rozvoje neziskových organizací, má své zásady a pravidla, které ale nelze aplikovat vždy a bez výjimky.

FUNNEL ANALYSIS (TRYCHTÝŘOVÁ ANALÝZA)

Jedná se o grafický model testování internetových stránek. Sleduje zejména kroky uživatele k požadovanému cíli, případně co jej na této cestě odradí. Na začátku grafického modelu je zaznačeno 100 % návštěvníků stránky a na konci, kolik % jich došlo k definovanému cíli. Analýza tak ukazuje, kolik jich odpadlo, případně kam šli.

G

GADGETS

někdy též Widgets, jsou různé malé aplikace – např. hodiny, hry a předpovědi počasí. Užívá se jako jakýsi "interaktivní banner," který je možné vkládat na weby, profily či blogy.

GATEKEEPING

Proces výběru informací vpuštěných do médií zejména v souvislosti s mocí, kterou nabývá jednotlivec disponující informacemi. Užívá se v mediálních studiích.

GEOGRAFICKÁ SEGMENTACE

Rozdělení trhu na různé geografické jednotky (státy, oblasti, okresy, města a čtvrti). Proměnné: oblast, velikost okresu, velikost města, hustota, podnebí.

GEOTAGGING

nebo také LBS, zkratka z angl. Location Based Services. Jedná se o služby související s určením zeměpisné polohy uživatele (mohou obsahovat zeměpisnou délku a šířku, nadmořskou výšku, zeměpisný název aj.). využíváno pro chytré telefony.

GI

zkratka z angl. - Gross Impressions, udává počet zásahů cílové skupiny (GRP) v tisících.

GIVEAWAYS

Reklamní dárky či různé výrobky poskytované zákazníkovi zdarma, využívají se jako nástroj podpory prodeje.

GOODWILL

Dobrá pověst firmy či důvěra zákazníků ve firmu, ve výrobky nebo v služby.

GOOGLE

největší světový internetový vyhledávač americké společnosti Google používaný po celém světě.

GOOGLE ANALYTICS

komplexní nástroj pro správu statistik webu nebo e-shopu, který lze používat zdarma. Pro jeho zprovoznění je nutné vložit speciální měřící kód na sledovanou stránku. Poskytuje informace např. o návštěvnosti a výkonech jednotlivých produktů.

GOOGLE MERCHANT CENTER

Nástroj, pomocí kterého můžete nahrávat data o svém obchodu (eshopu) a produktech. Tyto informace pak zveřejňujete v Nákupech Google a jiných službách Google.

GOOGLE NÁKUPY

Jde o reklamy s produktovými informacemi, které umožňují vložit do reklamy obrázek, název, cenu, propagační slogan a název obchodu nebo firmy, aniž byste museli vytvářet reklamy pro každý prodávaný produkt zvlášť. Tato služba funguje na základě XML feedu vloženého do Google Merchant Centra, který následně propojíte s účtem Google AdWords.

GOOGLE SEARCH CONCOLE

dříve Google Webmaster Tools, bezplatná webová služba společnosti Google pro webmastery, která slouží pro kontrolu stavu indexování, sitemap, odkazů a dalších vlastností pro optimalizaci webových stránek.

GOOGLE+ (G+)

Internetová sociální síť provozovaná společností Google.

GOVERNMENT RELATIONS

Specifická disciplína public relations zaměřená na udržování vztahů s představiteli státních, správních a samosprávních orgánů, zákonodárci apod.

GRAFICKÝ MANUÁL

Souhrn definic firemní vizuální identity, např. podoby loga, písma, barev apod. Součástí grafického manuálu by měla být také pravidla a doporučení, jak s těmito částmi nakládat (např. určení minimální vzdálenosti loga od dalších objektů apod.).

GREENWASHING

Marketingem motivovaná snaha firem vypadat ekologicky a zeleně, i když tomu tak docela není. Zahrnuje používání necertifikovaných ekologických označení, uvádění zavádějících tvrzení, která nelze prokázat, nebo vyzdvihuje některé aspekty ekologického přístupu, aby zakryl jiné.

GRP

zkratka z angl. - Gross rating point, kumulovaná sledovanost reklamní kampaně v populaci. Určuje komunikační sílu dané kampaně.

GTPR

zkratka Google Toolbar PageRank, přibližný přepočet PageRanku. Udává, jak dobře či špatně je web hodnocen vyhledávačem Google, což má vliv na jeho pozici ve výsledcích vyhledávání.

GUERILLA MARKETING

nekonvenční forma marketingu, bývá kontroverzní, šokující, humorná atd. Příkladem je kampaň Jägermeister s obří ledovou koulí v Milovicích, kdy se média začala o záhadnou kouli zajímat a až po rozmrznutí bylo odhaleno, že obsahuje láhev Jägermeisteru a parohy.

GUEST POST

Příspěvek, který autor jako host napíše na blog někoho jiného. Cílem je zpravidla budování dobrého jména či zvyšování návštěvnosti vlastních stránek.

H

Half Banner

Česky poloviční banner. Jeho velikost je 234 x 60 pixelů, tedy jako kdybyste standardní banner rozřízli jej na polovinu.

HALO EFFECT

zkreslené hodnocení podle prvního dojmu. V reklamě se jedná o přenos účinku komunikace jedné značky na jinou. Vzniká, když spotřebitelé nejsou schopni rozlišovat podobné značky či produkty.

HARD SELL

marketingové aktivity, které jsou zaměřené na růst prodeje zboží či služeb.

HATER

Slovo je původem z anglického slova HATE, tedy nenávidět. Jedná se o vášnivého odpůrce značky nebo produktu, destruktivní kritik. Opak advokáta značky.

HAWTHORNŮV EFEKT

jev, při kterém je změna chování účastníků experimentu či výzkumu silně ovlivněná vědomím, že se jedná o experiment/výzkum. Osoby mohou měnit své jednání a přizpůsobovat se očekávanému nebo žádoucímu výsledku.

HCI

zkratka z angl. - Human Computer Interaction, disciplína zabývající se inovacemi a tvorbou nových technologií na základě analýz vztahů člověka s počítačem. Cílem je jednoduchá a efektivní komunikace.

HDTV

formát vysílání televizního signálu ve vysokém rozlišení.

HEADLINE

Nadpis, hlavní titulek.

HEATMAP

Grafické znázornění chování uživatele na webu pomocí teplotní mapy. Spočívá v barevném odlišení oblastí, kam uživatelé klikají často, od oblastí, kam se kliká málo nebo vůbec, nebo na kterých nejčastěji přejíždějí kurzorem, či na které se nejčastěji dívají.

HLADOVÍ PSI

Takové produkty v Bostonské matici, které vykazují nízký podíl na pomalu rostoucím trhu. Pro firmu neznamenají perspektivu do budoucna, ani příslib hotových peněz. Při tvorbě marketingové strategie je potřeba rozhodnout, jestli jejich výrobu ukončit, nebo inovovat.

HLAVA DOMÁCNOSTI

označuje osobu v domácnosti, která provádí zásadní rozhodnutí o velkých investicích, případně se přináší nejvíce peněz do společného rozpočtu.

HLAVNÍ VYSÍLACÍ ČAS

označován také jako Prime Time, čas ve vysílání s nejvyšší sledovaností či poslechovostí. Reklamní sdělení mají v tuto dobu nejvyšší zásah publika a jsou také nejdražší.

HOAX

V angličtině znamená podvod či mystifikaci. Jedná se o nevyžádaný mail nebo zprávu, ve které vás někdo varuje před virem (prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, …). Text má v sobě i výzvu na šíření této nesmyslnosti, která však mnohokrát vypadá velmi přesvědčivě. Aspoň pro část populace, která ho vesele posílá dál. I proto se někdy nazývá řetězový mail. Pokud mu lidi uvěří, dokáže s nimi velmi silně manipulovat, a proto ho můžeme označit za černou magii marketingu.

HODNOTOVÁ PROPOZICE

Souhrn spotřebitelských užitků, které jim poskytuje značka.

HOMEPAGE

hlavní stránka webu, jedná se zpravidla o vstupní stránku s přehledem hlavních sekcí.

HOMOGENNÍ PREFERENCE

Všichni vybraní či přímo naši zákazníci mají zhruba stejné preference.

HORECA

zkratka z angl. - Hotels, Restaurants, Café, segment trhu zabývající se pohostinstvím a gastronomií.

HOSPODYNĚ

angl. housewife, je termín označující osoby v domácnosti, která se stará o běžné nákupy do domácnosti.

HOSTING

označován také jako webhosting, služba k pronajmutí diskového prostoru na serveru, na který se umístí webová prezentace nebo e-shop. Tyto stránky jsou pak dostupné odkudkoliv z internetu.

HOUSEWIFE

z angl. - hospodyně, označení pro osobu v domácnosti, která se stará o běžné nákupy.

HROMADNÝ MARKETING

Prodávající se zabývá hromadnou výrobou, distribucí a propagací jednoho výrobku pro všechny zákazníky na trhu.

HTML

zkratka z angl. - Hypertext Markup Language, hypertextový značkovací jazyk. Jazyk HTML se začal masivně využívat s rozvojem webu.

HTML5 reklama

HTML5 je nová verze značkovacího jazyka HyperText Markup Language, který slouží pro popis struktury a obsahu webových stránek. V širším slova smyslu můžeme o HTML5 mluvit jako o technologii využívající kromě samotného HTML také kaskádové styly, vektorovou grafiku nebo JavaScript.2.

HTTP

zkratka z angl. - Hypertext Transfer Protocol, způsob výměny původně hypertextových dokumentů ve formátu HTML mezi serverem a prohlížečem. V dnešní době se pomocí HTTP přenáší již jakékoliv soubory.

HTTPS

zkratka z angl. - Hypertext Transfer Protocol Secure, je zabezpečenou verzí HTTP. Tento protokol umožňuje šifrovaný přenos informací a ověření identity.

HVĚZDY

Produkty v Bostonské matici s vysokým tempem růstu a relativně velkým podílem na trhu. Dá se od nich očekávat, že se v budoucnu stanou hlavním zdrojem zisku, je potřeba do nich investovat.

I

I-LAYER

druh banneru, jenž je složen ze dvou vrstev. Menší základní banner je na stránce umístěn fixně. Druhá část ve formě banneru či animace bývá agresivnější a větší, zobrazí se po určitém čase, po najetí myši uživatele apod. Po několika vteřinách ji lze zavřít.

IDENTITA ZNAČKY

Základní nástroj pro řízení značky, představuje soubor značkových asociací, které chceme strategicky vybudovat nebo udržet.

IMAGE

vnímání určité značky či produktu zákazníky.

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

dokument obsahující rozplánované detaily o kampani ve vybraném typu média.

IMPRESE

počet zobrazení reklamy na internetu.

IN-PACK KUPÓNY

Kupóny v balení, které lze použít pouze při dalších nákupech téhož výrobku.

IN-SLATE

Formát videoreklamy, který zatím není v ČR dostupný, je určený pro videa delší než 10 minut. Vaše reklama se pak zobrazí v tabulce, kde je na výběr z několika reklam.

IN-STORE

reklama v místě prodeje, nejčastěji v obchodním centrech. Objevuje se na netradičních reklamních plochách, jakými je podlaha, vstupní dveře, nákupní vozíky atd.

INBOUND MARKETING

Marketingová pull strategie, která se zaměřuje na „nalezitelnost“ zákazníkem. Spočívá v tom, že zákazníkům nabídneme zajímavý obsah nebo informaci (například blog), a oni si nás sami aktivně vyhledají. Opak outbound marketingu.

INDEX ZAPOMÍNÁNÍ

uvádí, jak rychle cílová skupina zapomíná na shlédnutou TV reklamu.

INDEXACE

proces uložení obsahu webových stránek do databáze konkrétního vyhledávače pro jeho další zpracovávání s cílem umožnit zpětné vyhledávání.

Indexér

Indexér je program, který automaticky prochází web a vyhledává na něm slova s významem (tzv. klíčová slova). Tyto slova si pak ukládá do své databáze, a když jsou pak tyto slova zadána do vyhledávače, indexér nahlédne do své databáze a vypíše, ve kterých stránkách se slova zobrazila a ty vypíše jako odkazy. Indexér se snaží stránky řadit dle relevantnosti, česky řečeno důležitosti.

INDOOR

reklama a propagační materiály umístěné do vnitřních prostor objektů. Jedná se o reklamní nosiče např. v dopravních prostředcích, obchodních centrech a jiných veřejných prostorách.

INFILTRATION MARKETING

strategie proniknutí do určitých komunit. Např. se marketingoví pracovníci vydávají za běžné uživatele a na diskusních fórech propagují určitý výrobek, službu či značku.

INFO MARKETING

Nová cesta oslovování zákazníků prostřednictvím zajímavého obsahu a informací a následné e-mailové komunikace. Tato komunikace je postavená na obsahu a cílové skupině, kterou daný obsah zajímá. Na budování e-mailové databáze výměnou za kvalitní a zajímavý obsah se souhlasem dotčené osoby a na následném budovaní důvěry a loajality.

INFOGRAFIKA

Informační grafika (infografika) je vizuální ztvárnění informací, dat a vztahů mezi nimi. Infografikou můžeme nazvat i piktogram, mapu, technický nákres. Původně tento pojem označoval spíše vizualizované statistiky a výsledky vědecké práce, dnes si pod ním můžeme představit téměř všechno.

INFOTAINMENT

z angl. - Information a Entertainment, informace a zábava. Jedná se o spojení těchto dvou elementů pro pobavení a vybuzení emocí. Infotainment je často využíván v PR komunikaci pro efektivní zásah cílové skupiny.

INSIGHTS

Funkce Facebooku, která informuje o demografických podrobnostech uživatelů fan page nebo aplikace. Správci stránky poskytuje cenná data o jejím využívání.

Instant messaging

Instant messaging je označení internetové služby pro rychlý způsob on-line komunikace, převážně pomocí textových zpráv.

Instore promotion

Jde o přímou podporu prodeje formou ochutnávek a demonstrací Vašich produktů. Instore promotion využívá takových nástrojů, aby byl v přímém kontaktu se zákazníkem.

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

propojení všech formem marketingové komunikace, které daná firma provozuje. Vše v souladu s filozofií firmy a s jednoznačným poselstvím veřejnosti i zákazníkům.

INTENZIVNÍ KOMUNIKACE

Distribuční strategie, kdy je zboží k dispozici na všech možných prodejních místech.

Interaktivní marketing

Tento komunikační nástroj se odlišuje od tradičních nástrojů tím, že umožňuje vzájemnou interakci mezi odesílatelem a příjemcem. To znamená, že jak odesílatel, tak i příjemce se podílejí na konečném výsledku, kontrola ze strany příjemce se zvyšuje, doba mezi odesláním a přijetím zprávy je velmi krátká, navíc se spotřebitel může zaměřit přesně na ty oblasti, které ho zajímají. Internetová komunikace má za úkol informovat, usnadňovat transakce a udržovat zákazníky. Dominantní roli mezi interaktivními medii hraje Internet, základním typem internetové reklamy je pak webová stránka.

Interaktivní reklama

Nejčastěji bývá ovšem jako interaktivní internetová reklama chápána jakákoli reklama, se kterou můžeme udělat něco více než ji pouze prokliknout, třeba vybrat si mezi různými variantami, zastavit její přehrávání nebo jí vyjádřit svoji sympatii na sociální síti díky integrovanému tlačítku like.

INTERNALIZACE

Duševní proces, při kterém příjemce identifikuje poselství reklamy se svým hodnotovým systémem, protože zjišťuje, že zdroj reklamy je dostatečně důvěryhodný.

INTERNET EXPLORER

jeden z nejrozšířenějších webových prohlížečů z dílny firmy Microsoft.

INTERNETOVÝ MARKETING

také označovaný jako digitální marketing, online marketing. Souhrn marketingových strategií k propagaci firmy, značky či produktu na internetu za pomocí online nástojů. Součástí je např. marketing na sociálních sítích, PPC, SEO a digitální PR.

INTERNETOVÝ OBCHOD

nebo také e-shop, nejběžnější a nejrozšířenější forma e-commerce. Zjednodušeně se jedná o webovou stránku, na které je možné objednat zboží či službu online.

INTERSTITIAL

formát internetové reklamy, který se na několik sekund zobrazí přes celé okno prohlížeče, zpravidla ještě před vlastním načtením webové stránky.

INZERTNÍ VÝKON

objem inzerce v konkrétním médiu, včetně internetových, který generuje svým vlastníkům příjem.

IP ADRESA

číslo identifikující počítač na internetu či jiné např. firemní síti.

ISLAND (OSTRŮVEK)

Samostatně umístěný reklamní poutač či vystavení produktů v prodejně mimo regál, kde je zboží dostupné ze všech stran. Jedná se o nástroj podpory prodeje.

J

JAVASCRIPT

objektově orientovaný skriptovací jazyk využívaný pro tvorbu interaktivních webových stránek a aplikací, který běží na straně klienta a jeho prohlížeči.

JINGLE

krátká reklamní znělka, která upoutá pozornost. Požívá se v televizi a v rádiu.

jQuery

jQuery je v současné době velmi populární framework pro psaní JavaScriptových aplikací.

JUNIOR PAGE

formát inzerce v tisku, který pokrývá asi 2/3 stránky v časopise nebo novinách.

K

KASKÁDOVÉ STYLY

označované také jako CSS (zkratka z angl. Cascading Style Sheet). Jazyk, pomocí kterého lze efektivně formátovat internetové stránky. Má vliv především na grafickou podobu webu a rozmístění jednotlivých prvků na stránce.

KATALOG WEBOVÝCH STRÁNEK

katalog odkazů na webové stránky, které jsou zde přehledně třízené do kategorií, např. portál Firmy.cz.

KEYWORD

z angl. - klíčové slovo, je spojeno s produktem, značkou nebo internetovou stránkou. Klíčová slova se používají při vyhledávání webových stránek a jejich optimalizaci pro vyhledávače.

KEYWORD MARKETING

nebo také Search Marketing (zkratka SEM), marketing ve vyhledávačích. Zahrnuje dvě oblasti - optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a placenou reklama ve vyhledávačích (PPC).

KEYWORD PROMINENCE

označení pro informaci o tom, na jakém místě internetové stránky je umístěno zvolené slovo a jakou mu vyhledávače přikládají váhu.

KINOREKLAMA

veškerá reklama v kině, na plátně i mimo něj ve formě plakátů, potisků vstupenek či krabiček na popcorn.

KINOTÝDEN

rozdělení týdne z hlediska kina, kinotýden začíná ve čtvrtek, jelikož jsou v tento den promítány premiéry filmů.

KLAMAVÁ REKLAMA

reklama, která ve spotřebiteli vyvolá mylnou představu o firmě, značce či konkrétním produktu a dochází tak ke zvýhodnění společnosti před konkurencí. Klamavá reklama může být např. velikost obalu, která je nepřiměřená množství výrobku, jež obal obsahuje. Přesné určení toho, co je a co není klamavou reklamou, je uvedeno v obchodním zákoníku.

KLASTROVÁ ANALÝZA

Výraz pochází původně z angličtiny, „cluster analysis“. Díky ní můžeme snadněji nalézt v souboru dat skupiny objektů takové, které jsou si navzájem blízké či podobné. Jde v ní tedy o sloučení objektů do skupin na základě jejich vlastností. Každá skupina pak obsahuje objekty s velmi podobnými vlastnostmi. Tato analýza by neměla být konečným cílem práce, ale spíše vodítkem k použití dalších statistických metod. Výsledkem klastrové analýzy může být např. dendrogram.

KLÍČOVÁ SLOVA

také označována jako keywords, jsou spojena s produktem, značkou, nebo internetovou stránkou. Používají se při vyhledávání webových stránek a jejich optimalizaci pro vyhledávače.

KLÍČOVÉ SLOVO

Představuje frázi vybranou jako vhodnou součást obsahu webové stránky nebo reklamní kampaně. Kritérii pro výběr klíčových slov pro web, nebo PPC kampaň jsou zejména jejich relevance, hledanost a konkurenčnost.

KLIENT

je zákazník nebo také zadavatel reklamy, jedná se o právnickou nebo fyzickou osobu, která si objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu na propagaci vlastní značky či produktů.

KOF (KEY OPINION FORMER)

Osoba, která určuje veřejné mínění, odborník, na kterého cílové skupiny dají.

KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE

obor psychologie, jenž zkoumá vnitřní procesy vnímání, paměti, emocí a dalších podnětů. Zabývá se způsobem, jakými se lidé rozhodují, řeší problémy, plánují budoucnost atd.

KOMPLEMENTY

Takové dva produkty, kde ze spotřeby jednoho vyplývá spotřeba druhého (např. tiskárna a toner).

KOMUNIKAČNÍ AGENTURA

novější označení reklamní agentury.

KOMUNIKAČNÍ AUDIT

Zhodnocení postojů cílové skupiny, obvykle se týká médií nebo potenciálních klientů a jde o zjištění stupně povědomí nebo reakce na produkt, službu či podnik.

KOMUNIKAČNÍ MIX

Reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, přímý marketing, internetový marketing, marketingový výzkum.

KOMUNITNÍ SERVER

server zajišťující interakci mezi uživateli. Většinu obsahu tvoří samotní uživatelé. Lze je rozdělit na makrokomunitní (využívá jej velké množství uživatelů bez tematického zaměření) a mikrokomunitní (pro uživatele se společným zájmem, jako jsou hry, sport, móda).

KONKURENCE

Jiné firmy a jednotlivci, kteří na trhu nabízejí zboží a služby, uspokojující stejnou základní potřebu zákazníka. Pokud nabízejí stejnou službu nebo stejný produkt, jedná se o konkurenci přímou. Řešení stejné potřeby jiným produktem poskytuje konkurence nepřímá.

KONTEXTOVÁ REKLAMA

reklama zobrazovaná na základě klíčových slov použitých v obsahu dané stránky. Např. u článku o Turecku se zobrazí nabídka cestovní kanceláře se zájezdem do této destinace.

KONVERZE

akce, kterou chce vlastník webu, aby návštěvník učinil. Jde např. o registraci, objednávku či přihlášení k odběru newsletterů.

KONVERZNÍ POMĚR

ukazatel, který představuje procentuální vyjádření uživatelů, kteří dokončí konverzi, vzhledem k celkovému počtu návštěvníků webu.

KOREKTURA

Korektura v copywritingu má své specifické místo. Copywriter je nakonec autor jako každý jiný a nemá od svého textu dostatečný odstup. Proto někdy nevidí chyby, nedokonalosti či možnosti pro vylepšení tam, kde je korektorovi hned jasná. Korektor ani tak nezajišťuje nepřítomnost gramatických chyb, jako spíš dodává textu level navíc - i kdyby měl jen copywriterovi říct, že tam není co spravit.

KPI

zkratka z angl. - Key Performance Indicator, Key Point Indicator, klíčový ukazatel výkonnosti. Každá společnost využívá jiných ukazatelů, indikátorů a metrik k posouzení vlastních úspěchů, např. se jedná o CPA, CPC či CPP.

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

součást krizového managementu, který se zabývá situacemi v případech, kdy hrozí poškození dobrého jména společnosti, např. výskyt zkažených potravin či únik hesel internetového portálu.

KUPLÁŽ

inzerce ve více tištěných titulech jednoho vydavatelství vydaná ve shodném termínu. Vyznačuje se výhodnější cenou.

KVALITATIVNÍ VÝZKUM

výzkum zaměřující se na skutečnosti, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Provádí se zpravidla na menším skupině respondentů.

KVANTITATINÍ VÝZKUM

výzkum popisující zkoumanou skutečnost pomocí proměnných, čísel. Zpravidla se jej účastní větší počet respondentů.

KVÓTNÍ VÝBĚR

Metoda záměrného výběru vzorku pro výzkum trhu, jsou dány počty (kvóty), kolik lidí s jakými charakteristikami má být vybráno.

L

LABORATORNÍ TESTY

Patří mezi metody pretestování propagace. Využívají se přístroje na měření fyziologických reakcí spotřebitele na reklamu – puls, krevní tlak, rozšiřování zornic, pocení.

LAE

zkratka z angl. - Leser Analyse Eintscheidungsträger, mezinárodní výzkum, který se zabývá zkoumáním životního stylu a mediálního chování osob, které rozhodují ve firmách o investicích.

LANDING PAGE

cílová stránka reklamních kampaní, je vytvořena tak, aby návštěvníka změnila na zákazníka a dosahovala co nejvyššího konverzního poměru v rámci celého webu nebo jeho části.

LANDING PAGE (LP)

Tímto pojmem se zpravidla označuje cílová stránka (přistávací stránka), na kterou se uživatel dostává nejčastěji z reklamního odkazu (banner, PPC apod.) Nejčastější landing page bývá homepage webu.

LASSWELŮV FUNKCIONÁLNÍ MODEL

Tento model fázuje komunikaci do funkčních momentů: kdo, co, komu, jak (kanál/médium) a s jakým účinkem.

LAUNCH

uvedení na trh - zahrnuje kompletní postup a plán k uvedení výrobku či značky na trh a prodeji cílové skupině.

LAYOUT

grafické rozvržení stránky v tisku nebo elektronické podobě. Jedná se o uspořádání grafických a textových prvků na straně.

LBS

zkratka z angl. - Location Based Services, služby související s určením zeměpisné polohy uživatele, využívají se např. v chytrých telefonech.

LCM

zkratka z angl. - Lines per cm, frekvence rastru – rastr je technologie tisku, kdy je obraz složený z malých tiskových bodů uspořádaných do řad. LCM udává vzdálenost těchto čar v centimetrech.

LEAD

druh konverze, získání kontaktu na klienta.

LEAD GENERATION

Generování podnětů na internetu, které mají za cíl povzbudit zájem zákazníka.

LEADERBOARD

horizontální reklamní proužek, standardně v rozměrech 745 x 100 px.

LEAFLET

reklamní letáček, prospekt, brožura.

LEMMATIZACE

Schopnost vyhledávače rozpoznat skloňování a slova se stejným slovním základem, s diakritikou nebo bez.

LIKEBOX

Plugin pro integraci webových stránek se sociální sítí Facebook. Umožňuje na stránce zobrazit počet a profilové obrázky fanoušků a/nebo poslední příspěvky.

LIKEJACKING

Získávání „duší“ pro obchod s fanoušky na Facebooku.

LINEAR BROADCAST

z angl. - lineární vysílání, standardní vysílání, kdy jednotlivé pořady následují za sebou, program je určen TV stanicí vč. reklamních přestávek a upoutávek.

LINK BUILDING

budování zpětných odkazů - metoda optimalizace pro vyhledávače. Jedná se např. o publikování článků na cizích webech, nákup kvalitních odkazů či registrace do veřejných katalogů. Díky dobře vybudované síti zpětných odkazů získá web lepší hodnocení ve vyhledávačích i vyšší návštěvnost.

LINK FARMY

weby nebo provázané systémy webů, jejichž primárním účelem je vytvoření husté sítě zpětných odkazů, aby jednotlivě získaly lepší hodnocení vyhledávačů a tím lepší pozice. Vyhledávače tyto weby penalizují.

LINKBAITING

Doslova lákání zpětných odkazů, princip tvorby kvalitního obsahu na webu, na který budou lidé spontánně odkazovat.

Linkbuilding

Linkbuilding (budování zpětných odkazů) je velmi důležitou součástí optimalizace pro vyhledavače (SEO).

LINKEDIN

Sociální síť určená profesionálům. Je to místo, kde jsou lidé ve spojení s ostatními, kteří dělají něco podobného, jako oni. Jedná se vlastně o takové virtuální CV.

Lobbying

Cílené působení za účelem získání zájmů prostřednictvím vlivných jednotlivců nebo skupin (např. poslanců).

LOCKVOGEL

Dočasná dumpingová cenová strategie, určená k rychlému ovládnutí nových trhů.

LOGO

grafický symbol společnosti, značky, zboží nebo služeb.

LOHAS

zkratka z angl. - Lifestyles of Health and Sustainability, životní styly pro zdraví a udržitelnost. Jedná se o segment trhu, jehož spotřebitelé se zabývají dlouhodobě udržitelnou existencí a ekologickými iniciativami - nakupují bioprodukty, automobily s alternativním pohonem, úsporné elektronické zařízení apod.

LONG TAIL

v oblasti SEO se jedná o méně vyhledávané fráze na internetu (zpravidla víceslovné). V celkovém součtu tvoří ale většinu vyhledávání na webu. Např. knihy vs. long tail – levné knihy, nové knihy, knihy o přírodě.

LONGITUDINÁLNÍ VÝZKUM

Marketingový výzkum, v němž je jednotlivec dotazován nebo sledován v delším časovém období.

LOSS LEADER

výrobek, který se prodává za akční nízkou cenu tak, aby přilákal zákazníka a tím podpořil prodej ostatních produktů.

LOVEMARKS

Značky, které u spotřebitelů vyvolávají vysokou míru respektu a lásky a setkávají se s větší odezvou než tradiční brandy.

LOW-COST

nízkonákladový výrobek, zboží nebo služba.

LOYALTY PROGRAM

Věrnostní program, technika podpory a rozvoje dlouhodobých vztahů mezi klientem a značkou. Jeho hlavním smyslem je přimět zákazníka, který jednou nakoupil nebo využil produktu či služby firmy, aby se stal zákazníkem (spotřebitelem) trvalým.

LPI

zkratka z angl. - Lines per inch, frekvence rastru. Rastr je technologie tisku, kdy je obraz složený z malých tiskových bodů uspořádaných do řad, LPI udává vzdálenost těchto čar v palcích (inch = 2,54 cm).

LUXUSNÍ ZBOŽÍ

Ekonomické označení zboží, po němž poptávka stoupá rychleji než úměrně s rostoucím příjmem, vykazuje vysokou elasticitu poptávky.

M

MAGAZÍN

nebo také časopis, pravidelně vycházející tištěná publikace určená pro vybraný okruh čtenářů. Na rozdíl od novin vychází méně často, má vyšší cenu, větší počet stran a bývá tištěna na kvalitnější papír.

Mailchimp

Rychlý a jednoduchý nástroj pro tvorbu newsletterů. Kromě jednoduchého ovládání jsou jeho výhodou také přehledné statistiky jednotlivých kampaní včetně grafů open rate a click rate. Do 2 000 kontaktů a 12 000 e-mailů měsíčně za jeho využívání neplatíte.

MAKROPLÁNOVÁNÍ

Firma se musí rozhodnout, jak naplánovat propagaci ve vztahu k sezónním trendům a podnikatelskému cyklu. Může si vybrat, zda její propagační výdaje budou sledovat sezónní vzor, zda budou opakem sezónního vzoru, nebo zda budou v průběhu roku konstantní.

MAPA WEBU

nebo také sitemap, umožňuje návštěvníkům prohlédnout si kompletní strukturu webu, zobrazuje hierarchickou strukturu nejdůležitějších sekcí. Slouží také k lepší orientaci internetových vyhledávačů v jednotlivých sekcích webu. Obvykle se sitemapy generují do XML souboru.

MARKET SHARE

Tržní podíl, podíl určitého produktu nebo značky na konkrétním trhu, udávaný v procentech.

MARKETING

procesy pro vytváření, komunikaci a dodání hodnoty zákazníkům a řízení vztahů s nimi. V konečném důsledku je cílem marketingu uspokojení potřeb a přání zákazníků efektivním a výhodným způsobem za současného splnění cílů společnosti.

MARKETING MANAGEMENT

Nepřetržitý proces analýzy, plánování, implementace a kontroly, jeho smyslem je vytvoření a udržení dlouhodobých vztahů s cílovými zákazníky, které umožní podnikům a dalším subjektům dosáhnout stanovených cílů.

MARKETINGOVÁ KRÁTKOZRAKOST

Je to stav, kdy se zaměřujeme na produkty, ale nevidíme potřeby. Prozíravý marketér se zajímá o skutečné potřeby. Tak odhaluje zákazníka dříve, než začne uvažovat o konkrétním prostředku.

MARKETINGOVÁ STRATEGIE

Postup, jak se pomocí marketingových nástrojů dostat ke zvolenému cíli.

MARKETINGOVÉ KONCEPCE

Různé směry či modely manažerského uvažování a nastavení firmy z hlediska zákazníka, produktu, výroby a prodeje.

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

Postupy, metody, techniky a aktivity, které firma používá ke svému zviditelnění a získání nových i udržení stávajících zákazníků.

MARKETINGOVÝ CÍL

Místo, kam se pomocí marketingových aktivit chceme dostat (např. zvýšení prodeje, zdvojnásobení obratu, posílení známosti v cílové skupině).

MARKETINGOVÝ MIX

spojení čtyř základních marketingových nástrojů - produkt, cena, distribuce, propagace.

Marketingový plán

Marketingový plán je základním nástrojem každodenního řízení a koordinování zejména marketingových aktivit podniku.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

souhrn metod k získávání informací o spotřebitelích, tržních příležitostech, konkurenci atd.

MASH UP

Webová stránka nebo aplikace, která kombinuje obsah z více než jednoho zdroje, a dává tak možnost současného využití různých typů informací zkombinovaných dohromady (např. GoogleMaps, Flickr, YouTube).

MASSTIGE

složení slov mass a prestige, jedná se o prestižní, ale cenově dostupné výrobky.

MASTERMIND

Organizovaná skupina lidí, kteří se pravidelně setkávají, aby se vzájemně podporovali v úspěchu v podnikání a osobním rozvoji. Setkání jsou věnovaná sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů, zpětné vazbě a vzájemné inspiraci.

MAT

zkratka z angl. - Moving Annual Total, číslo udávající výsledek v součtu za posledních 12 měsíců.

MAXIMÁLNÍ CPC

Nejvyšší částka, kterou jste ochotni zaplatit za proklik. Jedná se o nabídku, skutečná CPC je zpravidla nižší.

MDA (MOST DESIRED ACTION)

Cílové chování zákazníka, to, co si firma přeje, aby zákazník na jejím webu udělal (např. odeslal objednávku, vyplnil formulář).

MDS

zkratka z angl. - Media Data System, databanka tištěných a elektronických médií v Česku, obsahuje údaje potřené pro nákup a plánování médií, monitoring konkurence a sledování trhu.

MEDIA BUYER

nákupčí – pracovník mediální agentury zajišťující nákup reklamního prostoru v médiích.

MEDIA COVERAGE

Mediální pokrytí, publicita, jíž se v médiích dostává organizaci, aktivitě, výrobku nebo službě (články, reportáže atd.).

MEDIA MIX

kombinace médií, která budou využita v reklamní kampani.

MEDIA PLANNER

pracovník mediální agentury, který zajišťuje zpracování media plánů a výběr médií. Reklamní kampaně také optimalizuje podle ceny, oslovení cílové skupiny a jiných kritérií.

MEDIA PROJEKT

výzkum čtenosti tiskových titulů a poslechovosti rozhlasových stanic v Česku. V současnosti jej realizují agentury Median a STEM/MARK.

MEDIA RELATIONS (VZTAHY S MÉDII)

Stěžejní disciplína public relations, založená na skutečnosti, že veřejnost lze ovlivnit zejména prostřednictvím médií. Disponuje širokou škálou nástrojů sloužících k budování dlouhodobých dobrých vztahů s novináři.

MÉDIA, MASMÉDIA

Hromadné sdělovací prostředky.

MEDIÁLNÍ AGENTURA

specializovaná společnost, která vytváří a optimalizuje mediální kampaně a nakupuje reklamní prostor v médiích.

MEDIÁLNÍ ANALÝZA

Jedná se o měření rozsahu a významnosti firemních témat publikovaných prostřednictvím médií. Díky této analýze získáte odpověď na otázku, jak je firma/organizace/osobnost prezentovaná v médiích, jak velký mediální prostor je dané firmě/organizaci/osobnosti věnován. Umožňuje navíc porovnání mediálního obrazu s konkurencí.

MEDIÁLNÍ INFLACE

hodnota v procentech udávající nárůst cen médií oproti předchozímu období (zpravidla roku).

MEDIÁLNÍ PLÁN

celkový rozvrh mediální kampaně, obsahuje strategie, časové plány, rozvržení jednotlivých médií, ceny atd.

MEDIÁLNÍ ZÁKONY

legislativa týkající se mediální a reklamní činnosti.

MEDIÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ

nebo také mediahouse, subjekt, který zastupuje média ve vztahu s přímým klientem či mediální agenturou. Specializuje se na prodej reklamního prostoru ve vybraných médiích.

MÉDIUM

jakýkoliv prostředek sloužící ke zprostředkování, sdělení informací.

MEGABOARD

outdoorový reklamní nosič větších rozměrů, např. 12 m x 6 m; 24 m x 8 m, ovšem mohou být i větší. Jsou vhodné na střednědobé a dlouhodobé reklamní kampaně.

MERCHANDISING

obor zabývající se péčí o zboží v místě prodeje. Zahrnuje řadu aktivit, jejichž cílem je zajištění dostatečného množství zboží pro zákazníky, jeho optimální umístění v regálech a péče o prodejní místo.

METODA INDUKCE

Jedna z používaných metod k vývoji propagačních apelů. Tvůrci hovoří se spotřebiteli, dealery, odborníky a konkurenty.

METODA PŘÍMÉHO HODNOCENÍ

Patří mezi metody pretestování propagace. Žádá od spotřebitelů, aby ohodnotili různé alternativy reklamy.

MICROSITE

z angl. - mikrostránka, podpůrný web zaměřený na jeden výrobek, akci, soutěž aj. Přesným zaměřením dosahuje vyšších konverzí, doplňuje hlavní webovou prezentaci.

Microsite Marketing

Marketing založený na tvorbě webové stránky stvořené za účelem propagace produktu. Důvody pro zavedení microsite marketingu jsou následující: efektivnost a relativně nízká nákladovost, snadné sledování návštěvnosti, přizpůsobitelné URL pro internetové kampaně, kontrola, snadné získávání dat od návštěvníků webových stránek, úspora oproti jiným mechanismům pro kontakt se zákazníky a snadná testovatelnost. Microsite marketing má potenciál být efektivní, pokud se skombinuje s jinou formou marketingu, je zde totiž riziko, že o existenci propagační webové nebude nikdo vědět a nikdo se tak na ní nedostane.

MIKROBLOG

Zmenšená obdoba webového deníku (blogu), slouží k publikování textů omezené délky (např. do 160 znaků).

Mikroformáty

Mikroformáty (anglicky microformats) umožňují rozšířit sémantiku jazyka HTML a vkládat do webových stránek strojově čitelné informace.

MIKROPLÁNOVÁNÍ

Rozdělení propagačních výdajů v krátkém období tak, aby bylo dosaženo maximálního účinku.

MÍRA PROKLIKU

označována také CTR (Click Through Rate, Click Rate). Poměr mezi počtem kliknutí na zobrazenou reklamu a počtem zobrazení stránky s reklamou.

MLM

zkratka z angl. - Multi Level Marketing, síťový marketing. Jedna z forem přímého prodeje, při kterém prodejci získávají odměny nejen z prodeje výrobků, které sami prodali, ale také jim náleží podíl z prodejů jiných prodejců, které do systému přivedli.

MML-TGI

zkratka z angl. - Market & Media & Lifestry - Target Group Index, výzkum spotřebního chování populace, který sleduje přes 300 kategorií výrobků a služeb a 3 000 značek. Věnuje se životnímu stylu populace, médiím, psychologii atd.

MOBILE FRIENDLY

označení pro webové stránky, které jsou dobře zobrazitelné v mobilních telefonech.

MOBILIZACE FANOUŠKŮ

Povzbuzování fanoušků na sociální síti k větší aktivitě příslibem slevového kuponu či jiné výhody výměnou za propagaci stránky.

MOBILNÍ MARKETING

druh marketingu využívající služeb mobilních telefonů, chytrých telefonů i tabletů. Zahrnuje např. hry, aplikace a MMS.

MOBILNÍ REKLAMA

Typ reklamy, která se může zobrazit na webových stránkách a v aplikacích prohlížených pomocí mobilního zařízení, jako je mobilní telefon nebo tablet.

MOBISODE

složenina slov MOBile – epISODE, krátké video šířené mobilními telefony.

MODEL ACCA

Klasický marketing vždy pracoval zejména s modelem AIDA (attention – interest – desire – action), který vycházel z předpokladu, že reklama přitáhne pozornost zákazníka, vyvolá u něho zájem i touhu a přesvědčí ho ke koupi. Informační společnost je však reklamou a dalšími složkami marketingového mixu přehlcena, produkt z reklamy se sice dostane do povědomí zákazníka, ale pouze na základě reklamy nákup neprovede. Zákazníci vyžadují o produktech více informací, které si vyhledají na internetu a pokud je informace o produktu přesvědčí, teprve poté nakoupí. Proto byl model AIDA nahrazen modelem ACCA (awareness = povědomí; comprehension = pochopení, conviction = přesvědčení; action = akce).

MODEL HIERARCHIE ÚČINKŮ

Patří mezi modely hierarchie odpovědí. Stádia: Poznávací – Informovanost, Znalost; Emocionální – Obliba, Preference, Přesvědčení; Jednání – Nákup.

MODIFIKÁTOR VOLNÉ SHODY

Jedná se o příklad, kdy obsahuje vyhledávací dotaz modifikovaný výraz (nebo jeho blízké varianty, ne však synonyma) v libovolném pořadí + klíčové slovo.

MONEYBOOKERS

elektronická peněženka Skrill, umožňuje platit v e-shopech, přijímat a odesílat platby.

MONITORING

sledování, dohlížení, termín je používán v různých souvislostech, např. monitoring médií.

MOSQUITO MARKETING

Marketingové aktivity malých firem, které těží ze slabých stránek několikanásobně větší konkurence.

MULTIKINO

komplex kinosálů v jednom kině.

MULTILEVEL MARKETING

Jedná se o přímý prodej prostřednictvím distribuční sítě nezávislých distributorů (Oriflame, Just, Amway…). Postupně získávají a zaučují další prodejce.

MULTISENZORICKÝ MARKETING

Více smyslová komunikace, marketingové aktivity, které využívají více smyslů než jen zrak (vůně, možnost se dotýkat zboží apod.)

MySQL

multiplatformní databázový systém, který v současné době vlastní firma Sun Microsystems, funguje na základě jazyka SQL a je k dispozici zdarma pod licencí GPL.

MYSTERY CALLING

Druh marketingového výzkumu, kdy výzkumník po telefonu vystupuje v roli zákazníka.

MYSTERY SHOPPING

kvalitativní výzkum trhu uskutečňovaný fiktními nakupujícími. Tito speciálně vyškolení pracovníci prověřují znalosti personálu, jejich chování v krizových situacích, hodnotí pořádek na prodejně či formální oděv zaměstnanců a další kritéria.

MyTweetLinks

Další vychytaný WordPress plugin, který umožňuje vašim čtenářům snadno sdílet obsah na Twitteru.

N

NADLINKOVÁ KOMUNIKACE

anglicky Above The Line, nadlinková komunikace – hovorové označení využívání masmédií pro oslovení zákazníka skrz TV, rádio, tisk, outdoor. V dnešní době se již rozdílům mezi nadlinkovou a podlinkovou komunikací nepřikládá význam, jelikož splývají.

NÁKLAD PRODANÝ A TIŠTĚNÝ

prodaný náklad udává počet prodaných vydání jednoho tiskového titulu (předplatné, volný prodej). Tištěný náklad udává počet vytištěných kusů.

NÁKUP BEZ REGISTRACE

jedná se o nákup v internetovém obchodě, který mohou provést i neregistrovaní uživatelé. Tato možnost zvyšuje pravděpodobnost nákupu návštěvníku webu díky impulzivitě některých z nich, které by vyplňování registračního formuláře odradilo od nákupu.

Nástroje internetové reklamy

Mezi nástroje IM patří internetová reklama, internetová komunikace se zákazníkem, e-mail marketing (včetně virálního marketingu), provizní systémy a webová prezentace v podobě www stránek.

NÁVŠTĚVNÍK

Osoba, která si na webu zobrazila několik stránek.

NÁVŠTĚVNOST

nebo také traffic, udává počet lidí, kteří navštívili konkrétní webovou stránku či e-shop. Je jednou ze základních statistik, které je možné měřit např. pomocí nástroje Google Analytics.

NEKALÁ SOUTĚŽ

jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a může způsobit újmu spotřebiteli nebo ostatním soutěžitelům (firmám, společnostem), nebo vyvolat mylné představy o výrobku a službě. Jedná se např. o klamavou reklamu, parazitování nebo napodobování jiné značky, ohrožování zdraví či životního prostředí.

NET REACH

z angl. - čistý zásah, udává v procentech počet různých osob cílové skupiny, které přišly alespoň jednou do styku s reklamní kampaní (např. viděly TV spot).

NETMONITOR

rozsáhlý výzkumný projekt monitorující návštěvnost a profil návštěvníků internetových stránek v Česku.

NETWORK MARKETING

z angl. - síťový marketing, jedna z forem přímého prodeje, při kterém prodejci získávají odměny nejen z prodeje výrobků, které sami prodali, ale také jim náleží podíl z prodejů jiných prodejců, které do systému přivedli.

NEUROMARKETING

marketingový obor zabývající se studiem toho, jak lidský mozek reaguje na určité podněty obsažené v reklamě, co řídí rozhodnutí k nákupu apod. Využívá přitom lékařské technologie, jakými je magnetická rezonance a další.

NEUROPLANNING

metoda optimalizace mediálních kampaní podle výsledků neuromarketingových aktivit.

NEWSLETTER

klientům pravidelně zasílaný tištěný nebo elektronický přehled novinek, akcí apod.

NFC (NEAR-FIELD COMMUNICATION)

Komunikace na krátkou vzdálenost, prováděná za pomoci NFC zařízení a čipů (smartphony, bezkontaktní karty, tablety apod.), kterou lze využít i pro interaktivní reklamu.

NICHE MARKETING (STRATEGIE NIKY)

Využívání mezery na trhu. Strategie, která identifikuje jedinečný výrobek a prodává jej v rámci existující mezery na trhu

NON-LINEAR BROADCAST

z angl. - nelineární vysílání, opak standardního lineárního vysílání, divák si sám vybírá, kdy a jaký pořad bude sledovat, např. prostřednictvím videotéky, podcastingu nebo VOD (videa na vyžádání).

NPD

zkratka z angl. - New Product Development, vývoj nového produktu, označení pro kompletní proces vývoje nového výrobku či služby.

NPS (NET PROMOTER SCORE)

Marketingová veličina založená na otázce, s jakou pravděpodobností by člověk svým známým doporučil produkt/značku (škála 0-10). Ti, kteří zvolí 0-6 jsou kritici (detractors), 7-8 neutrální (passives), 9-10 příznivci (promoters). NPS je rozdíl %příznivců a %kritiků. Pozitivní je, když NPS dosahuje hodnoty 75%.

O

OBSAHOVÁ ANALÝZA (CONTENT ANALYSIS)

Tato metoda usiluje o objektivní, systematický, kvantitativní popis obsahu textu. Prostředkem dosažení tohoto cíle je určení analytických kategorií, záznamových jednotek, frekvence výskytu záznamových jednotek v jednotlivých kategoriích. Obsahová analýza zpracovává obrovské soubory textů.

OČNÍ KAMERA

nebo také eye tracking, technologie umožňující sledovat pohyb očí člověka. V reklamě zjišťuje, co jej zaujalo, v jakém pořadí prochází pohledem zobrazený obsah, kde se zastaví, čemu věnuje pozornost a naopak čeho si nevšimne.

OFF PAGE, ON PAGE FAKTORY

pojmy z oblasti SEO, On page faktory jsou přímo spjaté s obsahem a kódem stránky, patří mezi ně např. titulek stránky, klíčová slova, nadpisy. Off page faktory jsou naopak odkazy vedoucí z jiných stránek na web (zpětné odkazy), také stáří domény, její PageRank a sRank.

OFF PRIME TIME

časové rozmezí mimo hlavní vysílací čas v médiích.

OFF SCREEN KINOREKLAMA

veškerá reklama v kině mimo plátno, jedná se o plakáty, promo akce, podlahovou grafiku, polepy a potisky.

OFF TRADE

prodej výrobků mimo místo spotřeby, např. káva v obchodě, namísto v kavárně.

OFFLINE

stav mimo připojení např. k internetu nebo jiné síti.

OFSETOVÝ TISK

Ofsetovým tiskem je v současnosti vyráběna většina firemních tiskovin, především díky nízkým nákladům na jeden kus výtisku při velko-nákladovém tisku. Podle nároků na finální produkt a jeho další použití se dále materiály mohou lakovat, nebo laminovat.

OMNIBUS

Marketingový výzkum, realizovaný na různá témata, často pro potřeby různých zadavatelů. Snižuje náklady na výzkum trhu, přitom umožňuje získat kvalitní data.

ON SCREEN KINOREKLAMA

reklamní spoty vysílané v kině.

ON TRADE

prodej výrobků v místě spotřeby, např. prodej čaje v čajovně.

ON-LINE REPUTACE

Celková přítomnost firmy na internetu, souhrn všech aktivit, které firma realizuje on-line.

ON-STREET

Označení pro terénní výzkum, který probíhá na ulici.

ONLINE

stav připojení, např. k internetu.

ONLINE MARKETING

také internetový či digitální marketing. Souhrn marketingových strategií k propagaci firmy, značky či produktu na internetu za pomocí online nástojů. Součástí je např. marketing na sociálních sítích, PPC, SEO a digitální PR.

OOH

zkratka z angl. - Out Of Home, mimo domov. Označení pro reklamu působící na cílovou skupinu mimo domácnost.

OPEN RATE

Důležitý ukazatel při emailových kampaních či newsletterech. Je to poměr mezi počtem otevřených a počtem rozeslaných emailů vyjádřený v procentech. Pokud jste tedy rozeslali 10 000 emailů a z toho bylo otevřených 1 000, měli jste 10% Open Rate.

OPOZDILCI

Skupina zákazníků, kteří jsou silně svázaní s tradicí, nemají rádi novinky, nakupují s odstupem, hrají na jistotu, nový výrobek si koupí až ve chvíli, kdy starý definitivně dosloužil. V populaci cca 16 %.

OPT-IN E-MAIL

E-mail s vysoce hodnotnými informacemi, zasílaný na výslovnou objednávku zákazníka, může být i placený.

Opt-in email

Tento termín označuje emaily, k jejichž zasílání byla zákazníkovi nabídnuta možnost (typicky při registraci či objednávce zatrhávací pole pro zasílání novinek). Obvykle se jedná o různé mailing listy6 , newslettery7 , reklamní sdělení apod. Možnost volby a její následné potvrzení je v tomto případě velice důležité, protože bez předchozího souhlasu se jedná o nevyžádanou poštu (spam).

OPTIMALIZACE PPC

Představuje proces aplikace změn v kampani, které povedou ke zvýšení jejího výkonu. Pod pojmem zvýšení výkonu si lze především představit zvýšení počtu požadovaných akcí, tedy nákupů, objednávek apod.

OPTIMALIZACE PRO VYHLEDAVAČE

angl. zkratka SEO (Search Engine Optimization), soubor metod a technik, které mají za úkol vylepšit pozici webu nebo e-shopu ve vyhledávačích a díky tomu přivést více návštěvníků.

OSOBNÍ PRODEJ

Přímé působení na zákazníka. Je vhodný při prodeji průmyslového zboží a zboží dlouhodobé spotřeby.

OTAZNÍKY

Produkty v Bostonské matici, které mají nízký relativní podíl na rychle rostoucím trhu. Jejich pozice je značně nestabilní, protože v budoucnu mohou být stejně dobře ziskové jako ztrátové. Jejich další osud závisí zejména na volbě vhodné marketingové strategie.

OTH, OTS

zkratka z angl. - Opportunity To Hear, Opportunity To See. Označuje průměrnou možnost diváka vyslechnout či shlédnout reklamu.

OTVÍRÁK

Velký článek na první straně novin.

OUT OF THE BOX

formát internetové reklamy, malý objekt se pohybuje po stránce a obvykle po 30 sekundách sám zmizí. Jeho úkolem je upoutat pozornost návštěvníka stránky a přimět jej k dalšímu prozkoumání webu.

OUTBOUND MARKETING

Označení pro klasické push marketingové postupy, jako je např. televizní, rozhlasová nebo internetová reklama. Finančně náročnější, zákazník se jím může cítit obtěžován. Pojem má částečně pejorativní význam.

OUTDOOR

venkovní forma reklamy, jedná se např. o billboardy, polepy aut a světelné tabule.

OUTSOURCING

Zajišťování služeb pro jinou firmu, která se tak může lépe věnovat hlavnímu předmětu svého podnikání. Například správa IT, úklid, některé marketingové služby.

P

PACKAGING

využití obalu výrobku pro marketingové účely, např. recepty na kakaový dezert na obalu kakaa.

PACKSHOT

Výraz označující záběr v reklamním spotu na prodejní balení produktu. Často se v něm objevují i ceny či bližší informace.

PAGE RANK

bodové hodnocení kvality webových stránek pomocí vyhledávače Google. Označuje se čísly 0-10, čím vyšší hodnota, tím lepší pozice ve výsledcích hledání.

PAGE VIEW

zhlédnutí webové stránky.

PageRank

PageRank je číselná hodnota, které vyjadřuje, jak webovou stránku hodnotí vyhledávač Google.

PANEL

skupina respondentů, kteří se účastní výzkumu.

PANELOVÝ EFEKT

Účastníci panelů více sledují trendy na trhu, shromažďují nové informace a tak se postupně vzdalují běžnému spotřebiteli.

PARALLAX SCROLLING

Jde o techniku při vytváření grafiky, kdy se obrázky pozadí pohybují před kamerou pomaleji, než objekty v popředí. Díky tomu má scéna iluzi větší hloubky.

PARAZITOVÁNÍ

nebo také ambush marketing, zneužití značek, případně parazitování společností na akcích, kde nemají zaplaceno oficiální sponzorství. Známým příkladem je kampaň pivovaru Budvar odvysílaná v roce 2006 před ZOH v Turíně, která byla zneužitím olympijské symboliky.

PARCIÁLNÍ LAK

technika využívající různý stupeň lesku pro zvýraznění nápisu, např. na letáčcích či vizitkách.

PARETOVO PRAVIDLO

Zákon, který říká, že 20 % úsilí vede k 80 % výsledků. Marketingově se dá využít například v tom, že 20 % zákazníků přináší firmě 80 % tržeb. Autorem je italský ekonom Vilfredo Pareto.

PAYPAL

systém určený pro online platby. Minimalizuje riziko zneužití informací o platební kartě, když je nakupující předává prodávájícímu. Paypal umožňuje přesuny peněz mezi účty na Paypal, které systém identifikuje pomocí e-mailů.

PEER PRESSURE

Z anglického názvosloví a znamená nátlak většiny. Situace, kdy prodejce udává, že většina zákazníků nebo skupina odborníků preferuje jeho produkt před ostatními.

PENCILS

Jedná se o nástroje PR. P – publikace (Publications) tzn. Firemní časopisy, výroční zprávy, brožury atd.; E – veřejné akce (Events) tzn. sponzorování sportovních akcí, uměleckých akcí, či prodejních výstav; N – novinky (News) tzn. příznivé zprávy o firmě, jeho zaměstnancích a produktech; C – angažovanost pro komunitu (Community involvement activities) tzn. vynakládání finančních prostředků a času pro potřeby místních společenství; I – nosiče a projevy vlastní identity (Identity media) tzn. hlavičkové papíry, vizitky, firemní pravidla oblékání atd.; L – lobbystické aktivity (Lobbying aktivity) tzn. snaha o prosazení příznivých/zablokování nepříznivých legislativních a regulačních opatření; S – aktivní sociální odpovědnost (Social responsibility) tzn. „budování dobré pověsti“ v rámci sociální odpovědnosti firmy.

PEOPLEMETRY

neboli TV metr, zařízení umístěné v televizoru, které monitoruje data o sledování stanic a pořadů ve vybrané domácnosti.

PEREX

Perex je krátký text, který následuje za hlavním titulkem internetové stránky nebo článku. Úkolem perexu je zaujmout pozornost a motivovat čtenáře k přečtení celého článku či k prohlídnutí webové stránky.

PERL

interpretovaný programovací jazyk, vyznačuje se značnou mírou modifikovatelnosti a dává programátorům velkou volnost ve způsobu stavby kódu. Perl je svobodný software s otevřeným kódem, je tedy open source.

PERMISSION MARKETING

Marketing se svolením. Jedná se tedy o kampaně, které se na rozdíl od rušivého obtěžujícího marketingu snaží přinášet personalizovaná inzertní sdělení těm, kdo o ně mají opravdu zájem.

PHP

programovací jazyk využívaný především k vývoji dynamických webových aplikací. PHP scripty pracují na straně serveru, na rozdíl např. od JavasScriptu, který funguje na počítači uživatele.

PIXEL

angl. zkratka px – picture element, obrazový prvek. Základní jednotka označující bod digitálního obrazu.

PLÁNOVAČ KAMPANÍ V OBSAHOVÉ SÍTI

Poskytuje odhady počtu zobrazení a historii nákladů, které usnadňují plánování kampaní v Obsahové síti. Na základě odhadů si můžete udělat představu o tom, jaký výkon by mohly návrhy cílení přinést, a na základě historie nákladů můžete zvolit návrhy podle svého rozpočtu.

PLC (PRODUCT LIFE CYCLE)

V překladu se jedná o životní cyklus produktu. Zahrnuje fázi vývojovou, zaváděcí, růstovou, zralosti a úpadku.

PNO

PNO (podíl nákladů na obratu) je procentuální vyjádření hodnoty nákladů (tj. celková cena reklamy) vydělené celkovou hodnotou dosažených konverzí.

PODCASTING

metoda šíření informací za pomocí technologie RSS ve formě zvukových či video záznamů, které si může uživatel libovolně přehrávat. Autor tyto umístí na internet, kde si je uživatel může sám stáhnout, popř. mohou být stahovány i automaticky.

PODLINKOVÁ KOMUNIKACE

nebo také Below The Line, hovorové označení pro využívání nemasové formy oslovení zákazníka. V dnešní době se již rozdílům mezi nadlinkovou a podlinkovou komunikací nepřikládá význam, jelikož splývají.

Podpora prodeje

Jeden z nástrojů komunikačního mixu. Podpora prodeje zahrnuje soubor motivačních prostředků, které mají zákazníky přimět k tomu, aby nakoupili raději hned než později. Podpora prodeje je krátkodobý nástroj, který má vyvolat okamžitou koupi.

PODPRAHOVÁ REKLAMA

O podprahové reklamě hovoříme, když jsou vjemy, které přijímáme prostřednictvím reklamy ukládané přímo do našeho podvědomí. Je to proto, že si je v té chvíli neuvědomujeme.

PODVAL

formát inzerce v tištěných médiích, který je umístěný dole na stránce a je orientován vodorovně. Obvykle nebývá příliš vysoký.

PODVODNÉ KLIKY

Pokud se vyskytne velmi vysoký počet kliků v krátkém časovém období, může jít o tzv. podvodné kliky. Tyto kliky mohou být způsobeny chybou systému nebo také třetí osobou, která záměrně kliká na inzeráty tak, aby zvýšila náklady za reklamu.

PODVODNÉ PROKLIKY

nebo také Click Fraud, vztahují se k formám PPC reklamy. Podvodné prokliky nejsou provedeny jedinečným uživatelem se zájmem o nabídku, ale jedná o robotické prokliky s cílem uškodit zadavateli, jelikož za ně musí zaplatit. Ochranou proti umělému vyklikávání je nejčastěji šifrování odkazu a limity počtu kliků na IP adresy a účty.

Politika korporátní identity

Je forma integrovaného konceptu podnikové komunikace. Cílem je, aby se kupující ztotožnil s podnikem, uvědomil si Teoretická a metodologická část 38 kvalitu výrobků a jejich výjimečnost, serióznost a nezaměnitelnost značky. Podstatou je vytvoření žádoucího image firmy.

POP UP

Vyskakovací okno na webové stránce, jehož obsahem je zpravidla reklama, upozornění na akci nebo výzkum trhu.

POŘADÍ INZERÁTŮ

Pořadí inzerátů je ovlivněno řadou faktorů, jako jsou nabídka CPC či skóre kvality klíčových slov.

PORTÁL

webové stránky s širší nabídkou služeb, např. největší český portál Seznam.cz. Obvykle portály nabízejí uživatelům zprávy, přihlášení k e-mailu, vyhledávač, informace o počasí, katalogy firem aj.

POS / POP

zkratka z angl. - Point Of Sale / Point Of Purchase, místo prodeje. Používáno např. ve spojení POS materiály, což jsou letáčky, dárky pro zákazníky a jiné materiály umístěné přímo v prodejně, na pobočce.

POSITIONING

tržní umístění, souhrn složek ovlivňujících umístění produktu či značky na trhu a celkové vnímání cílovou skupinou. Cílem je odlišení od konkurence.

POSTBUY

také postbuy či post buy report, vyhodnocení reklamní kampaně a analýza výsledků.

POSTTESTY

Následné ověření účinku komunikační kampaně na cílovou skupinu po jejím skončení. Slouží k vyhodnocení kampaně, občas i k případné korekci ještě v průběhu kampaně.

POVĚDOMÍ O ZNAČCE

nebo také Brand Awareness, zpravidla vyjadřováno procenty z cílové skupiny, které značku zná.

POZDNÍ VĚTŠINA (LATE MAJORITY)

Skupina zákazníků, kteří jsou opatrní, k novinkám přistupují skepticky, nový výrobek koupí až ve chvíli, kdy jej kupuje většina zákazníků. V populaci zastoupena cca 34 %.

PPA

zkratka z angl. - Pay Per Action, způsob platby za reklamu, kdy zadavatel platí až v případě akce ze strany zákazníka, např. objednávka, registrace.

PPC

zkratka z angl. - Pay Per Click, způsob platby za reklamu, kdy zadavatel platí až za kliknutí uživatele na reklamu, samotné zobrazení je zdarma.

PPC KAMPAŇ

Jedná se o logický celek, který sdružuje sestavy se společnými vlastnostmi.

PPC SYSTÉMY

systémy spravující PPC reklamu, např. Google AdWords nebo Sklik.

PPL

zkratka z angl. - Pay Per Lead, způsob platby za reklamu, zadavatel platí až za "lead", nejčastěji to bývá odeslaný formulář, registrace a další podobné akce ze strany zákazníka.

PPO

zkratka z angl. - Pay Per Order, způsob platby za reklamu, zadavatel platí až v případě vyplnění objednávkového formuláře zákazníkem.

PPP

zkratka z angl. - Pay Per Post, platba za článek, reklamní systém založený na principu plateb za publikovaný PR článek.

PPS

zkratka z angl. - Pay Per Sale, způsob platby za reklamu, zadavatel platí až v případě uskutečněných prodejů.

PPT

zkratka z angl. - Pay Per Time, reklamní systém, který je založený na tom, že inzerent platí pouze za čas, kdy je reklama vystavena.

PPV

zkratka z angl. - Pay Per View, reklamní systém, ve kterém inzerent platí poskytovateli reklamního prostoru již za zobrazení inzerátu.

PR AGENTURA

společnost, jež pro své klienty navrhuje, vytváří a spravuje public relations (PR) kampaně.

PŘEDNOSTA DOMÁCNOSTI

označuje osobu v domácnosti, která provádí zásadní rozhodnutí o velkých investicích, případně přináší nejvíce peněz do společného rozpočtu.

PŘEDNOSTNÍ VÝPISY

zakoupení prvních pozic zobrazení při vyhledávání na webových portálech.

PŘEHLED VYHLEDÁVACÍCH DOTAZŮ

Seznam vyhledávacích dotazů, které uživatelé použili a na jejichž základě se jim zobrazila vaše reklama, již následně proklikli. Díky zařazení vyhledávacích dotazů do kampaně se budou reklamy zobrazovat na dotazy, které jsou vyhledávané.

PŘESNÁ SHODA

Značí typ shody klíčových slov. Díky tomuto nastavení se inzerát zobrazí pouze po zadání přesného konkrétního výrazu.

PRESS KIT/PRESS PACK

„Balíček“ informačních materiálů pro novináře, obvykle složky obsahující tiskové zprávy, fotografie, často kladené otázky, informační brožury, atd.

PRESS OFFICE

Informační služba pro novináře, připravenost firmy flexibilně reagovat na dotazy novinářů.

PRESS RELEASE

Tisková zpráva, aktuální firemní sdělení nebo stanovisko k určité události nebo nové skutečnosti.

PRESS TRIP

Reportážní cesta pro skupinu novinářů specializujících se na určitou problematiku (např. návštěva výrobního závodu, odborného veletrhu apod.).

Přesvědčovací reklama

Jedná se o typ reklamy, který má spotřebitele přesvědčit k tomu, aby preferovali propagovaný produkt před produktem stejného nebo podobného charakteru.

PRETESTY

Jedná se o kvalitativní nebo kvantitativní výzkum, který slouží k předběžnému ověření účinku připravované komunikační kampaně. Častou metodou pretestů jsou skupinové rozhovory. Ověřuje se obvykle účinek několika variant kreativního řešení kampaně.

PŘÍMÁ NÁVŠTĚVNOST

Objem návštěvníků, kteří na webovou stránku vstoupili přímo zadáním URL adresy do prohlížeče.

PRIMÁRNÍ OBSAH

Obsah publikovaný majiteli serveru nebo vlastníky stránky (na rozdíl od sekundárního obsahu, který tvoří fanoušci nebo zákazníci).

PRIME TIME

z angl. - hlavní vysílací čas, část dne, kdy má televize nejvyšší sledovanost/rádio největší poslechovost. V hlavním vysílacím čase jsou reklamy nejdražší, protože zasáhnou nejširší publikum.

PŘÍMÝ PRODEJ

Přímá komunikace mezi dvěma nebo několika osobami s cílem prodat výrobek nebo službu a zároveň vytvářet dlouhodobě pozitivní vztah. Patří sem osobní prodej, telemarketing (telefonní kontakt s potenciálními zákazníky), zásilkový prodej, katalogový marketing.

Připomínací reklama

Snahou této reklamy, jak již vyplývá z názvu, je připomínat spotřebitelům, že propagovaný výrobek stále existuje, je stále v prodeji, nadále existovat bude a bude zajištěn jeho záruční i pozáruční servis.

PŘÍSTUPNOST WEBU (ACCESSIBILITY)

Absence bariér pro uživatele se zdravotními obtížemi či omezenými technickými možnostmi.

PRIVÁTNÍ ZNAČKY (PRIVATE LABELS)

Vlastní značky maloobchodních řetězců (např. Clever, Tesco Value).

PRODEJNÍ KONCEPCE

Jedna z marketingových koncepcí, založená na předpokladu, že pasivního zákazníka je třeba ke koupi přimět pomocí aktivního prodeje, zaměřená na potřeby prodejce. Člověka, který uvázl v tomto stádiu vývoje, poznáme podle věty: „Nabízím úžasné zboží, ale moji zákazníci jsou nejspíš natvrdlí, protože ho nekupují.“

PRODUCT PLACEMENT (PP)

umístění produktu do TV pořadu, filmu, seriálu. Rozlišujeme aktivní PP, kdy je produkt aktivně zapojen do scénáře. V případě, že se jedná o pasivní PP, produkt je součástí děje, je používán jako v běžném životě, nebo funguje pouze jako dekorace.

Produkt

Produkt je nejdůležitější složkou marketingového mixu, je tím, co chceme na trhu směnit, prodat. Produkt je cokoliv, co lze na trhu nabídnout, co může sloužit ke spotřebě a co může uspokojit nějaké přání nebo potřebu.

PRODUKTOVÁ KOMUNIKACE

Komunikace zaměřená na prezentaci konkrétních produktů či služeb firmy (marketingových nabídek). Jejím hlavním cílem je podpora prodeje.

PRODUKTOVÝ MARKETING

Obecné označení marketingových aktivit zaměřených na podporu prodeje konkrétního produktu či služby.

PROHLÍŽEČ

Program sloužící k prohlížení webových stránek, tzv. surfování. K nejrozšířenějším patří Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer.

PROJECTION MAPPING

Projection mapping je způsob projekce, při které se na statické objekty (budovy, auta, apod.) promítá 3D obraz. Následně se může zdát, že díky promítání takový objekt ožívá (nebo se s ním děje něco nepředstavitelného). Díky 3D projekci tedy vidíme například budovu, okolo které chodíme každý den, v situaci, ve které bychom ji nikdy neviděli, ať už se kroutí, přistávají na ni mimozemšťani, vylévá se voda z oken nebo něco podobného.

PROMPTED AWARENESS

podpořená znalost značky, respondentů ve výzkumu se přímo ptáme na konkrétní značku.

PROPAGANDA

rozšiřování názorů a informací, jehož cílem je vyvolat či posílit určité postoje a jednání lidí. V marketingu se jedná o dlouhodobé a systematické ovlivňování cílové skupiny.

PROSPECT

Potenciální zákazník. Spadá do cílové skupiny a může mít zájem o nabízené produkty a služby.

PROSTŘEDNÍK

Distribuční mezičlánek, zboží nakoupí, po určitou dobu se stane jeho vlastníkem, a pak ho znovu prodá (např. velkoobchod – maloobchod).

PSYCHOGRAFICKÁ ANALÝZA

Tato analýza je založená na segmentaci lidí do jednotlivých skupin podle životního stylu, příslušnosti k určité sociální třídě, životního cyklu, některých charakteristik osobnosti a podle chování ve vztahu k produktu. Jedná se tedy o užitečný nástroj pro analýzu cílové skupiny.

PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA

Oproti psychografické analýze analyzuje postoje, potřeby, motivy a osobnostní charakteristiky. Zaměřuje se zejména na znaky osobnosti.

PUBLIC RELATIONS (PR)

soubor komunikačních nástrojů a technik, jejichž cílem jsou dobré vztahy s veřejností nejčastěji pomocí médií.

PUBLIKAČNÍ WEB

Obdoba blogu, web sloužící k publikaci vlastních odborných článků a budování dobrého jména v oboru.

Pull marketing

Pull marketing je definován jako marketingová strategie, kde je hlavním hybatelem zákazník, který aktivně hledá řešení svého problému.

PULL STRATEGIE

Je zacílena na konečného spotřebitele (zákazníka), typická je pro ni snaha přesvědčit zákazníky o výhodnosti nákupu pomocí agresivních reklamních kampaní. Uplatňována bývá tehdy, když jde o odlišitelné výrobky, renomované značky, výrobky s nepřehlédnutelnou image a tehdy, když lze očekávat velkou poptávku. Hlavními nástroji jsou reklama a podpora prodeje.

Push marketing

Push marketing je definován jako marketingová strategie, kde podnik produkuje výrobky či služby, které pak pomocí reklamy tlačí směrem k zákazníkovi.

PUSH STRATEGIE

Marketingová strategie tlaku, spočívá ve snaze protlačit výrobek distribučním řetězcem. Používá různých slev a srážek, zaměřených na zvyšování objemu prodejů. Používá se zejména na trzích s výraznou konkurencí, kde se jednotlivé výrobky od sebe příliš neliší. Hlavními nástroji jsou osobní prodej a podpora prodeje.

PYRAMIDOVÉ SCHÉMA

nebo také pyramidová hra, letadlo, podvodný obchodní model. Na rozdíl od Multi Level Marketingu zisk neplyne z prodeje zboží, ale výhradně ze vstupních poplatků nových členů.

Q

Q-RATING

Minimálně 1500 lidí hodnotí, jak je značka známá nebo oblíbená.

QDD (QUERY DESERVES DIVERSITY)

Strategie odpovědi na dotaz vyžadující různorodost odpovědi - je užita v případě, že dotaz není jednoznačný a v odpovědi je vhodné nabídnout různé zdroje. Při této strategii jsou zobrazeny výsledky pro různé významové varianty dotazu.

QDF (QUERY DESERVES FRESHNESS)

Strategie odpovědi na dotaz vyžadující aktuálnost odpovědi - je užita v případě, že odpověď vyžaduje časovou aktuálnost. Zdůrazňuje časovou relevanci. Upřednostňuje odpovědi novější, s větším buzzem.

QDF a QDD

Jedná se o strategie pozměňující běžnou odpověď vyhledávače na klíčové slovo (běžnou coby ve zkratce danou rankem).

QR KÓD

z angl. - Quick Response Code, dvojrozměrný kód zapisovaný do čtverce. Používá se pro získání informací, kdy uživatel pomocí aplikace v mobilním telefonu načte kód a přejde např. na webovou stránku produktu.

QUEEN SIZE

Formát o velikosti 200×60 cm používaný v outdoorové reklamě. Jde o reklamu umístěnou na dopravních prostředcích formou polepu nebo potisku.

R

RADA PRO REKLAMU

Samoregulační orgán reklamního trhu. Byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy. Jejím cílem je dosažení čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy na území České republiky.

RADIOPROJEKT

Jedná se o oficiální výzkum poslechovosti rozhlasových stanic (do roku 2006 se poslechovost rádií zjišťovala společně s výzkumem čtenosti tištěných médií ve výzkumu Media projekt). S použitím metody CATI se sbírají data od 30 000 respondentů ročně. Je tzv. „jednotnou měnou“ pro zadavatele reklamy. Zadavatelem výzkumu je Asociace provozovatelů soukromého vysílání APSV a Rozhlasová sekce Sdružení komunikačních a mediálních agentur SKMO. Výzkum zajišťují agentury STEM/MARK a Median

Rankbrain

Rankbrain je tzv. umělá inteligence od Googlu. Je to tedy počítačový program/algoritmus, který se snaží odhalit, jak uživatelé v danou chvíli přemýšlí a co hledají, a na základě těchto signálů zlepšuje relevanci výsledků vyhledávání.

RANKING

Aktivita, při níž vyhledávač posuzuje, nakolik je daná webová stránka relevantní k vyhledávanému klíčovému slovu. Jedná se o vedlejší indikátor úspěšnosti optimalizace.

RATING

Procento z populace, které bylo zasaženo reklamním poselstvím. Udává se v procentech cílové skupiny nebo v tisících. Také sledovanost pořadu, čtenost tištěného média nebo poslechovost rozhlasové stanice.

REACH

Zásah reklamou.

REAL TIME BIDDING (RTB)

způsob nákupu internetové reklamy pomocí online realtime aukce.

REASON TO BELIEVE

z angl. - důvod k důvěře. Důvody, proč by měl spotřebitel věřit značce, např. na lahvích vína se může vinař chlubit oceněním Vinař roku 2014 a jeho zákazníci uvěří, že je víno skutečně kvalitní.

REASON TO BUY

z angl. - důvod ke koupi. Pokud není, zákazník si výrobek či službu nekoupí.

REBRANDING/REDESIGN ZNAČKY

Změna loga, značky, korporátního designu. Každá značka potřebuje časem změnu. Tak jako se rychle vyvíjejí potřeby zákazníků a spotřebitelské návyky, je potřeba přizpůsobovat těmto změnám i samotné vizuály značek, resp. produktů. Jedná se o komplexní proces přes kreativní návrhy, jejich testování až po samotnou realizaci změny. Redesign značky by měl být následně komunikovaný svým zákazníkům.

RECALL

schopnost opakovaného vybavení si určité reklamy, nejčastěji se zjišťuje při výzkumech.

RECIPIENT

příjemce reklamního sdělení.

REDAKČNÍ SYSTÉM

používá se pro správu a publikování obsahu webové prezentace, blogu či správu e-shopu. Redakční systémy jsou vytvořeny tak, aby je i laik bez znalosti programování mohl jednoduše a efektivně ovládat.

REDIRECT

přesměrování, které nastává v případě zadání některých internetových adres, přičemž dojde k přesměrování na jinou, žádoucí internetovou adresu. Např. adresa www.ceskasporitelna.cz odkazuje na www.csas.cz

REDUPLIKACE DATABÁZE

Eliminace duplicitních tedy zdvojených dat a informací a jejich převod na unikátní záznamy.

REITERACE

Reiterace je opakování matematického výpočtu vedoucí k přesnějšímu výsledku. Reiterace je skvělou metaforou pro vytváření textu. Text není nikdy dokonán. Vždy lze přepsat, aktualizovat, přizpůsobit např. novému webdesignu, nové informační struktuře webu, nové typografii – přizpůsobit novým trendům v oboru, novým komunikačním taktikám a vůbec vždy znovu začlenit reakce zákazníků do výchozího sdělení.

REKLAMA

placená či neplacená propagace výrobku, služby, firmy, značky, která má obvykle za cíl přesvědčit zákazníka ke koupi. Dalším cílem může být např. budování pozitivního povědomí o značce a image.

REKLAMA PŘESVĚDČOVACÍ

Typ reklamy podle životního cyklu produktu. Ve stádiu rychlého růstu, kdy je třeba, aby své postavení na trhu zlepšil a získal větší tržní podíl, reklama zákazníky přesvědčuje k preferování produktu před ostatními.

REKLAMA PŘIPOMÍNACÍ

Typ reklamy podle životního cyklu produktu. Připomínání existence produktu na trhu a jeho neustálé udržování v povědomí spotřebitele.

REKLAMA VÝROBKOVÁ

Typ reklamy podle objektu reklamy. Odlišení vlastního produktu od výrobků stejného typu vyráběných konkurencí. Zdůrazňování předností a výhod, které s sebou nese používání těch výrobků, jež jsou objektem reklamy.

REKLAMA ZAVÁDĚCÍ

Typ reklamy podle životního cyklu produktu. Nový výrobek, na novém trhu – poskytuje zákazníkům první informace o jeho vlastnostech, dostupnosti a využití.

REKLAMNÍ AGENTURA

společnost, která nabízí reklamní služby. Vymýšlí, vyrábí a spravuje reklamní kampaně svých zákazníků.

REKLAMNÍ BLOK

nebo také reklamní break, časový úsek v televizním či rádiovém vysílání, který je určený pro reklamní sdělení.

REKLAMNÍ KAMPAŇ

Série komunikačních aktivit využívajících nástrojů marketingové komunikace k oslovení veřejnosti, většinou zákazníků či potenciálních zákazníků.

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

podstata obsahu reklamy, zpráva či poselství, které má být předáno cílové skupině.

REKLAMNÍ SESTAVA

Reklamní sestavy sdružují inzeráty a jejich klíčová slova do logických celků tak, že se při vyhledání klíčového slova ze sestavy zobrazuje inzerát z téže sestavy. Sestavy se dále sdružují do kampaní.

REKLAMNÍ SPOT

nejčastější audiovizuální způsob reklamy prezentace reklamního sdělení v TV, rozhlase či na internetu.

REKLAMNÍ VÝROBA

Zahrnuje všechny možné oblasti zpracování marketingových a reklamních myšlenek a strategií. Můžeme do ní zahrnout například reklamní výrobu tiskovin, výrobu POS a POP materiálů, výrobu velkoplošných reklamních ploch, výrobu reklamních předmětů a výrobu internetových a multimediálních prezentací.

REKRUTACE

hledání vhodných respondentů pro výzkumný projekt např. formou náhodného výběru nebo cíleného oslovení.

RELAUNCH

z angl. - opakované uvedení značky na trh, značka reaguje změnami na potřeby trhu a zákazníků, např. změní se image značky nebo se zaměří na jinou cílovou skupinu.

RELEVANTNÍ KLÍČOVÁ SLOVA

Jedná se o správně zvolená klíčová slova, která dostatečně přesně identifikují vlastnosti vašeho podnikání.

REMARKETING

metoda cílení internetové reklamy na zákazníky, kteří v minulosti navštívili konkrétní web. Reklama je pak pronásleduje a zobrazuje se i na jiných webech, které zákazník navštíví.

REMINDER

upomíná zákazníka na starší reklamní akce, může mu připomínat také akce současné.

REMITENDA

neprodané a zpátky vrácené novinové výtisky.

REPACKING

Změna stylu spotřebitelského obalu výrobku, resp. výrobkové řady. Zpravidla je tato změna prováděna jako součást relaunche či repositioningu výrobku. Nové grafické (resp. designové) řešení obalu je obvykle podpořeno jednorázovou marketingovou podporou, např. nástroji sales promotion, aby spotřebitelé výrobek v novém balení rozpoznali a akceptovali.

RESEARCH

výzkum, zpracování, analýza a vyhodnocení dat v reklamě.

RESEARCH CALL

Výzkumný telefonát zákazníkovi s cílem zjistit jeho potřeby a přání (a podle toho pak připravit nabídku produktů či služeb na míru).

RESPONDENT

osoba odpovídající na anketní nebo výzkumné otázky.

RESPONSE

odezva cílové skupiny na komunikaci značky. Může jít o změnu postojů, názorů, zlepšení povědomí o značce nebo zvýšení objemu prodejů.

Response Management

Tento typ výzkumu se zabývá získáváním zpětné vazby od koncových zákazníků z důvodů znalosti jejich potřeb a přání prostřednictvím interaktivních marketingových projektů (ankety, soutěže, objednávkové akce, apod.). Cílem je získat relevantních informací, potřebné pro optimalizaci marketingových kampaní, vývoj nových produktů a služeb nebo pro nové tržní příležitosti.

RESPONSIVNÍ

optimalizovaný pro zobrazení na různých typech zobrazovacího zařízení. Responsivní web design je optimalizovaný pro PC, mobilní telefony, notebooky i tablety.

RETAIL

maloobchodní prodejny určené koncovým zákazníkům.

RETAILER

označení pro maloobchodníka.

RETAINER FEE

Odměňování agentury klientem založené na pravidelných platbách ve sjednané výši (paušál).

RETURN OF INVESTMENT

z angl. - návratnost investice. Rozdíl mezi ziskem z reklamy a čátkou na ni vynaloženou.

RGB

zkratka z angl. - Red, Green a Blue, červená, zelená a modrá. Tyto tři barvy jsou považovány za barvy základního spektra a jejich kombinacemi dochází ke vzniku barev nových.

RICH MEDIA ADS

reklamy obsahující nějakou aktivitu - pohyb, zvuk, video.

ROAD BLOCKING

způsob nasazování televizní reklamy ve stejném čase na různých kanálech.

ROAD SHOW

Putovní prezentační akce s živým, bezprostředním kontaktem s cílovou skupinou.

ROAS (RETURN OF ADVERTISING SPENDING)

Ukazatel, vyjadřující kolik korun přinese jedna koruna investovaná do reklamy. Je-li hodnota ROAS například 20 Kč, znamená to, že z jedné investované koruny dostaneme 20 Kč na tržbách.

Robots.txt

Robots.txt je textový soubor, který říkám robotům vyhledávačů, jak mají s navštíveným webem naložit. Říká, které části webu mají vyhledávače procházet a indexovat a které jsou naopak pro přístup robotů zakázané.

ROI (RETURN ON INVESTMENT)

Návratnost investic do reklamní kampaně, udává se v procentech.

ROPO EFEKT

zkratka počátečních písmen angl. - Research Online - Purchase Offline. Jedná se o jev, při které si zákazník vyzkouší zboží v kamenné prodejně, ale zakoupí si ho pak na internetovém obchodě z důvodu nižší ceny.

ROZHODOVACÍ PARALÝZA

Psychologický jev, kdy si člověk není schopen vybrat z více nabízených možností. Je tím horší, čím více možností máme na výběr, čím jsou jednotlivé možnosti podobnější a čím méně informací o jednotlivých variantách máme. V marketingu se nejčastěji projevuje při výběru produktů, vyhodnocování variantních nabídek nebo při návrhu navigace na webových stránkách.

ROZPOČET KAMPANĚ

Firmy stanoví rozpočet kampaně pomocí čtyř metod. Buď pomocí metody možností, kdy firma zjistí, kolik na kampaň má prostředků a kolik je ochotná investovat. Nebo metodou procenta z příjmů, metodou konkurenční rovnosti nebo metodou cíl a úkol.

ROZŠÍŘENÁ REALITA

nebo také augmentová realita, je reálný obraz světa doplněný o digitální prvky, např. informace o daném objektu. Speciální aplikace snímá scénu prostřednictvím kamery v mobilním telefonu či připojené v počítači. Na základě detekce umístí do obrazu projektovaném na displeji doplňující informace, např. text, foto či 3D objekty. Pro Android je prvním a nejznámějším AR browserem Layer.

ROZŠÍŘENÍ REKLAM

Funkce, která umožňuje zobrazit u reklamy další informace o firmě, jako je adresa, telefonní číslo, hodnocení obchodu nebo odkazy na další webové stránky. Rozšíření má pozitivní vliv na kvalitu kampaně.

RSS

technologie umožňující uživateli odebírat informace z webu, nejčastěji se vyskytuje na stránkách, které se často aktualizují, např. zpravodajské servery.

S

S-RANK

vyjadřuje, jak je konkrétní web nebo e-shop hodnocen vyhledávačem Seznam.cz. Používá se hodnocení 0 – 10, kdy 0 je nejhorší a 10 nejlepší.

SAARF ANALÝZA

Touto analýzou se sledují odezvy aktivit u zákazníka a vztah firmy a zákazníka. Zkoumáno je zejména: S – satisfied, A – alternative, A – attractive, R – risk, F – future.

SALES PROMOTION

z angl. - podpora prodeje, soubor nástrojů krátkodobého charakteru, které stimulují k nákupu výrobků či služeb. Využívány k tomu bývají často nástroje jako slevy, ochutnávky, multipackové akce apod.

SAMPLING

distribuce zkušebních vzorků, bývají přiložené zdarma k různým produktům (např. časopisům), mohou být také rozdávány na akcích. Oblíbenou formou samplingu jsou ochutnávky potravinových výrobků.

SANDBOX EFFECT

Zkušební doba, kdy je nová webová stránka zaindexována vyhledávačem. Ve výsledcích hledání se umisťuje na lepších pozicích. Pokud se stránka během krátké doby nestane populární, nepřibydou kvalitní zpětné odkazy, vyhledávač stránku penalizuje.

SATURACE CÍLOVÉ SKUPINY

Situace, kdy všichni, kdo mohli vidět naši prezentaci nebo si koupit náš výrobek, už tak učinili. Na sociálních sítích tento moment znamená, že už prakticky nemáme koho oslovovat.

SCARCITY

V marketingu se používá jako prvek zvýšení zajímavosti nabídky pro zákazníka, například když se dá do prodeje limitovaný počet kusů nebo je akce striktně omezena časově.

SCREENSHOT

označuje snímek plochy monitoru, toho, co vidí uživatel, využívá se při tvorbě návodů a tutoriálů, kdy jejich autor tímto průběžně zaznamenává postup práce.

SEARCH ENGINE

vyhledávač, web umožňující prohledávání internetových stránek na základě klíčových slov, např. Seznam.cz, Google.com nebo Centrum.cz.

SEARCH ENGINE ADVERTISING

placená reklama v internetových vyhledávačích. Inzerované produkty se zobrazují na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání.

SEARCH ENGINE OPTIMALIZACE (SEO)

soubor metod a technik, které mají za úkol vylepšit pozici webu nebo e-shopu ve vyhledávačích a díky tomu přivést více návštěvníků.

SEARCH MARKETING

jedna z nejvyužívanějších forem marketingu na internetu, používá se pro popis různých marketingových aktivit, které využívají potenciál internetových vyhledávačů, součástí je SEO a PPC reklama.

See Think Do Care

Framework See Think Do Care pomáhá lépe pochopit nákupní procesy a rozhodování zákazníků, díky čemuž pak můžete navrhovat a stavět fungující marketingové strategie a taktiky. Autorem tohoto frameworku je známý marketér Avinash Kaushik.

SEGMENTACE TRHU

Rozčlenění trhu do homogenních skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním.

SEKUNDÁRNÍ OBSAH

Text, obrázky nebo jiný obsah, který na sociální sítě vkládají fanoušci (na rozdíl od primárního obsahu, který je tvořen majitelem stránky).

SELEKTIVNÍ DISTRIBUCE

Distribuční strategie, kdy je zboží k dispozici pouze na omezeném počtu míst, místa jsou vybírána na základě povahy výrobků nebo specifických rysů trhu (např. specializovaná prodejna + e-shop).

SEM

zkratka z angl. - Search Engine Marketing, používá se pro popis různých marketingových aktivit, které využívají potenciál internetových vyhledávačů, součástí je SEO a PPC reklama.

SEO

zkratka z angl. - Search Engine Optimization, soubor metod a technik, které mají za úkol vylepšit pozici webu nebo e-shopu ve vyhledávačích a díky tomu přivést více návštěvníků.

ŠEPTANDA

Předávání informace (převážně ve formě doporučení) z osoby na osobu neformálním způsobem.

SERP

zkratka z angl. - Search Engine Result Page, stránka s výsledky vyhledávání ve vyhledávači.

SHARE

podíl, používá se k vyjádření účasti na něčem, může se jednat např. o podíl na televizní sledovanosti nebo podíl na reklamních investicích.

SHARE OF MARKET

tržní podíl firmy, příp. výrobku či služby na celém trhu za určité období. Používá se buď podíl na celkových objemech prodejů, nebo podíl na celkových tržbách.

SHARE OF MIND

podíl mezi respondenty cílové skupiny, kterým se vybavila při dotazu jako první konkrétní značka. Např. při otázce: „Jaká značka se vám vybaví jako první pod pojmem čaj?“ 22 % Dilmah, 55 % Teekane, 33% Lipton.

SHARE OF SPEND

podíl inzerenta na celkových reklamních investicích v konkrétní kategorii.

SHARE OF VOICE

podíl ratingů konkrétního inzerenta na celkovém objemu ratingů trhu.

SHELF STOPPER

reklamní poutač z papíru či umělé hmoty, umístěný nejčastěji na regálech v obchodech tak, aby upozorňoval na zboží v regále.

SHELF TEST

Testování regálového uspořádání výrobků s cílem zjistit optimální rozmístění produktů nebo zjištění preference výrobků mezi sebou. Lze kombinovat s cenovými testy a dalšími metodami.

SHODY KLÍČOVÝCH SLOV

U klíčových slov můžete nastavit několik typů shody. Budete tak mít lepší kontrolu nad tím, které vyhledávací dotazy spouštějí zobrazování reklam. Existují tři typy shod, a to volná, frázová a přesná.

SHOW ROOMING

situace, při které si zákazník vyzkouší zboží v kamenné prodejně, ale zakoupí si ho pak na internetovém obchodě z důvodu nižší ceny.

SIMULTÁNNÍ OZNAČOVÁNÍ

K simultánnímu označování dochází, je-li sdělení současně přenášeno ve více znakových systémech. Význam je fixován několikerým zakódováním.

SITELINKS

Představuje rozšíření o podstránky, které se využívá při rozšíření reklamního inzerátu, jež se zobrazuje v rámci vyhledávaní Google na 1. – 3. pozici.

SITEMAP

z angl. - mapa stránek, umožňuje návštěvníkům prohlédnout si kompletní strukturu webu, zobrazuje hierarchickou strukturu nejdůležitějších sekcí. Slouží také k lepší orientaci internetových vyhledávačů v jednotlivých sekcích webu. Obvykle se sitemapy generují do XML souboru.

SÍŤOVÝ MARKETING

nebo také Multi Level Marketing, jedna z forem přímého prodeje, při kterém prodejci získávají odměny nejen z prodeje výrobků, které sami prodali, ale také jim náleží podíl z prodejů jiných prodejců, které do systému přivedli.

SITUAČNÍ ANALÝZA

Jedná se o první krok marketingového strategického řízení. Její podstatou je identifikace, analýza a ohodnocení všech relevantních faktorů, o nichž se dá předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategií firmy.

SKINNING

formát dlouhodobé reklamy, při které je grafický design internetových stránek přizpůsoben firemnímu konceptu klienta.

SKLIK

PPC systém společnosti Seznam.cz, a.s., inzeráty se zobrazují ve výsledcích vyhledávání (fulltextu) na portálu Seznam.cz a v obsahové síti spřátelených webů.

Skóre kvality

Skóre kvality v PPC systému Google AdWords představuje odhad relevance reklam, klíčových slov a vstupní stránky pro uživatele, kterému se reklama právě zobrazila.

SKRYTÁ REKLAMA

forma reklamy, při níž není na první pohled jasné, že se jedná o reklamní sdělení. Ze zákona je zakázána, protože může poškozovat spotřebitele, inzerenty i média, v nichž se objevuje.

SKU

zkratka z angl. - Stock Keeping Unit, jedinečný kód, který používají obchody a obchodníci, popisuje a označuje konkrétní zboží, obvykle se jedná o soubor písmen a číslic, které jsou vnitropodnikovým značením typu a kategorie výrobků.

SKUTEČNÁ CPC

Konečná částka, která vám bude účtována za kliknutí. Často vám bude účtováno méně, než jste za proklik nabídli.

SKYSCRAPER

vertikální reklamní proužek, standardně v rozměrech 120px x 600px nebo 160px x 600px.

SLEEPER EFFECT

Čtenář nejprve textům z inzerátů a advertorialů věří méně, postupně ale zapomene, kde informaci četl, a pamatuje si jen to, co mu říkala.

SNIPPET

Náhled vašeho odkazu ve vyhledávači, jeho součástí je titulek, URL cílové stránky, popisek stránky, případně další mikrodata a metadata.

SNOWBALL

Metoda výběru vzorku pro marketingový výzkum, původní informátor nás vede k dalším členům cílové skupiny, postupně se „nabalují“ další a další.

SOAP OPERA

nebo také telenovela, rozhlasový či televizní seriál s velkým počtem dílů, který se zabývá zejména mezilidskými vztahy, příběhy jsou velmi emotivní.

SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION

optimalizace sociálních médií, cílem je optimalizovat komunikované sdělení takovým způsobem, aby se co nejefektivnějši zobrazovalo uživatelům dané sociální sítě.

Social rank

Social rank pracuje na podobném principu jako Google Page Rank. Měří vliv sociálních sítí na určitou stránku, případně na celý web. Výsledkem social ranku tak může být počet odkazů na sociálních sítích a následné ovlivňování s příspěvkem, kde je tento odkaz.

SOCIÁLNÍ MARKETING

Strategie chování a jednání, založená na znalosti marketingových metod, technik a prostředků s cílem působit na vybrané skupiny osob a ovlivňovat jejich postoje k sociálním a zdravotním problémům tak, aby došlo ke zlepšení jejich sociální a zdravotní situace.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

nebo také social media, služba na internetu umožňující propojení velkého množství lidí ve virtuální komunitě, umožňuje jim mezi sebou komunikovat různými nástroji. Mezi tyto sítě patří např. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ a další.

SOCIODEMOGRAFIE

údaje popisující cílovou skupinu, jedná se o věk, pohlaví, adresu bydliště, vzdělání, rodinný stav a mnoho dalších informací.

SOLOMO

složenina slov sociální, lokální a moderní. Výraz se vztahuje k uživatelům chytrých telefonů, kteří díky nim mohou být neustále online zejména na sociálních sítích, což je výhodné pro marketéry používající sociální sítě k propagaci společnosti.

SPAM

nevyžádaná e-mailová pošta, za spam se dá také považovat vkládání příspěvků a reklamy do diskuzních fór, které s diskuzí nesouvisí.

SPIN DOCTORING

Tento pojem lze přeložit jako překrucování informací, nebo odvádění pozornosti. Jedná se o jednu z nekalých metod užívaných v PR a marketingu.

SPIR

zkratka Sdružení pro internetovou reklamu, profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy, provozuje výzkum návštěvnosti webů, monitoruje internetovou reklamu a poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu v Česku.

Společensky odpovědný marketing

Znamená přijmutí odpovědnosti za svou činnost a chápání fungování společnosti v širších (etických, environmentálních, právních a společenských) souvislostech. Na základě těchto faktorů si firma volí cíle, strategie a postupy, kterými hodlá dosahovat uspokojení potřeb fungování podniku s ohledem na výše uvedené.

SPONTANEOUS AWARENESS

spontánní znalost značky, ve výzkumu se respondentů z cílové skupiny kladou otázky, jako např.: "Které značky se vám vybaví, když se řekne lednička?"

SPONZORING

forma reklamy, při které sponzor financuje televizní pořad, sportovní akci, událost, koncert apod. Nemá primárně přimět zákazníka k nákupu, ale spojuje značku či produkt s hodnotami sponzorovaného subjektu, čímž posiluje image, známost a dobré jméno sponzora.

SPONZOROVANÉ ODKAZY

Přednostní pozice v internetových katalozích nebo vyhledávačích, za které inzerent musí zaplatit, cena za přední pozice probíhá formou aukce.

SPOT

audio nebo audiovizuální reklamní sdělení nejčastěji o délce do jedné minuty, které je umístěno na internetu nebo je zařazeno do programu rozhlasového či televizního vysílání.

SPOTLIST

detailní dokument nejčastěji pro televizní kampaně. Obvykle obsahuje televizní stanice, na kterých bude reklama vysílána, předpokládané ratingy, délku spotů, jejich množství apod.

SPYWARE

programy, které bez vědomí uživatele shromažďují a odesílají informace přímo z jeho počítače, který poškozují nebo zhoršují jeho funkce.

SQUARE

internetový banner ve tvaru čtverce, standardně v rozměrech 125px x 125px.

SSP

zkratka z angl. - Supply Side Platform, platforma, na které probíhají aukce reklamních prostorů.

STATICKÝ BANNER

Jedná se o plošnou reklamu, která není animovaná a skládá se z jednoho obrázku. Statický obrázek je obvykle ve formátu JPG, GIF, PNG. Jeho nevýhodou je velmi malý počet kliků (click rate), obvykle je to méně než 1 %.

STATUS

Krátká textová informace, která se zobrazuje na zdi na Facebooku. Úspěšný status je stručný, relevantní (tj. týká se předmětu stránky) a zajímavý i pro laické publikum.

STEMMING

Stemming je operace search enginu, která pro skloněné/časované/odvozené slovo vrátí slovní kořen. Dochází při ní k odstranění morfologických předpon, přípon a koncovek, a to jak na straně dotazu, tak na straně posuzovaných slov v prohledávaných dokumentech. Umožňuje vyhledávači vracet více relevantních odpovědí na volanou frázi.

STICKED BANNER

banner, který je na stránce jakoby "přilepen", setrvává na svém místě i po rolování stránkou a je tedy neustále na očích. Často překrývá text stránky, a proto musí být zavíratelný.

ŠTÍTKY

Pomocí štítků můžete uspořádat prvky v účtu do smysluplných skupin. Budete tak moci rychle a snadno filtrovat údaje a vytvářet přehledy s údaji, které vás zajímají nejvíce. Štítky lze použít pro klíčová slova, kampaně, reklamní sestavy a reklamy.

STOCHASTICKÝ RASTR

tiskový rastr, který pro řízení intenzity barev používá stejně velké tiskové body.

Stojaté Bannery

Jedná se o velmi rozsáhlou skupinu bannerů. Tyto bannery jsou někdy širší než vyšší, ale jejich standardní šířka je 120 pixelů. V internetových časopisech bývají nejčastěji umístěny v pravém nebo levém pruhu, aby v tomto pruhu správně „zařezávaly“, je nutná jejich standardní, stále stejná šířka.

STOPÁŽ

délka reklamního spotu na rozhlasové nebo televizní stanici.

STORYBOARD

grafický popis scény reklamního spotu. Může mít podobu nákresů, obrázků doplněných o texty.

STRATEGICKÝ PLÁN

je tvořen na základě zadání a analýz a určuje co, jak, kdy a kde se má v rámci reklamní kampaně spustit.

STRATEGIE SOUBĚŽCE

Jedna z marketingových strategií, která spočívá v udržení pozice v dané branži prostřednictvím segmentace trhu se zaměřením na rentabilitu místo na tržní podíl. Souběžců bývá zpravidla na trhu nejvíce.

STRATEGIE VLÁDCE TRHU

Jedna z marketingových strategií, která spočívá ve snaze rozšiřovat celkový trh, udržet tržní podíl uvnitř konstantního trhu, nebo zvýšit tržní podíl. Vládce trhu též kontroluje podmínky uvnitř odvětví, rozhoduje o cenách a může vytvářet též bariéry pro vstup nových subjektů na trh.

STRATEGIE VÝKLENKÁŘE

Jedna z marketingových strategií, která spočívá v uspokojování specifických požadavků malé části trhu, vhodná zejména pro malé firmy.

STRATEGIE VYZYVATELE

Jedna z marketingových strategií, která je používaná zejména firmami v pozici druhého hráče na trhu. Jejím principem je zvýšení tržního podílu útokem na vládce trhu nebo na malé podniky v odvětví.

STREAMING

technologie umožňující přehrávat data bez nutnosti stažení do počítače nebo televize. Videa se tak přehrávají přímo na serveru.

SUCCESS FEE

poplatek z úspěchu, je vyplacen agentuře, pokud je možné prokázat, že reklamní kampaň měla úspěch.

SUPPLEMENT

tisková příloha novin a časopisů s různou tématikou. Tvoří přidanou hodnotu, supplementy nejsou prodejné samostatně a jejich cena je zahrnuta v ceně konkrétního periodika.

SWOT

zkratka z angl. - Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats, silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Metoda analýzy a základní marketingový nástroj, jejímž výstupem je matice se čtyřmi kvadranty.

T

TAG

slovo nebo slovní spojení, které je přiřazeno např. určité fotografii nebo článku a vystihuje jeho zaměření a obsah. Je velmi populární na sociálních sítích, např. na Facebooku se užívají tzv. hashtagy - výrazy bez interpukce, před kterými je znak #.

TAG CLOUD

Mrak štítků, řadí tagy nejčastěji podle abecedy. Četnost výskytu štítku na webu se projeví zvýrazněním daného tagu velikostí písma, případně barvou. Kliknutí na tag vede na stránku s výpisem obsahu, zařazeného pod tento štítek. Slouží k lepší orientaci na stránce.

TAG ON

zopakování důležité informace na konci reklamního spotu pro její zdůraznění, často ve formě výzvy k akci.

TAI

zkratka z angl. - Target Affinity Index, častěji označována pouze jako afinita. Určuje zadavatelům reklamy, který reklamní nosič je pro reklamní kampaň nejvhodnější, např. billboardy, TV reklama, PR články.

TAKE OUT

pointa reklamy, kterou si má divák z reklamního sdělení odnést, např. dlouhá životnost výrobků, nízká cena, prvotřídní kvalita.

TARGET GROUP

cílová skupina lidí, které chce zadavatel reklamy oslovit.

TARGETING (ZACÍLENÍ)

Proces vyhodnocování atraktivity jednotlivých tržních segmentů, výběr jednoho z nich nebo více, na které bude firma cílit ve své marketingové strategii.

TAZATEL

člověk, který klade dotazy ve výzkumech jednotlivým respondentům.

TEASER

forma reklamy, jejíž ukolem je upoustat pozornost a vyvolat zvědavost. Obvykle po uplynutí určité doby následuje reklamní sdělení, která teaser vysvětluje.

TEATRALIZACE NABÍDKY

Prezentace výrobku v místě prodeje, kdy obchodník pojímá prodejnu jako divadelní scénu a zaměřuje se na efektní zviditelnění výrobku na základě určitého scénáře příběhu.

TELEMARKETING

marketing provozovaný přes telefonní linky, jednou z možností telemarketingu firmy je využití služeb call center s profesionálními operátory, kteří oslovují zákazníky s nabídkou zboží či služeb.

TELENOVELA

označována také jako soap opera, rozhlasový nebo televizní seriál s velkým počtem dílů, který se zabývá zejména mezilidskými vztahy, příběhy bývají velmi emotivní.

TELESHOPPING

specifická forma prodeje zboží v TV. Obsahuje představení a předvedení zboží s mluveným komentářem a jeho nabídku.

TELEVIZNÍ TRH

trh televizních stanic.

TENDR

výběrové řízení na poskytování reklamních/mediálních služeb. Vypisuje jej zadavatel.

TESTIMONIAL

Osvědčení, typ implicitního doporučení, ve kterém doporučovatel popisuje své zkušenosti s produktem.

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ

Metoda statistické generalizace, která umožňuje ověřit věrohodnost předpokladů týkajících se základního souboru využitím výsledků šetření o souboru výběrovém.

TIMING

z angl. - načasování, výběr vhodného načasování pro spuštění reklamní kampaně. Výrazně ovlivňuje úspěch reklamy.

TISKOVÁ KONFERENCE

Tradiční nástroj public relations vhodný zejména pro veřejné oznámení nových skutečností (např. nový produkt, nová strategie, hospodářské výsledky, významný kontrakt, fúze apod.) většímu počtu médií současně.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Sdělení s jasně danou strukturou, zasílané novinářům. Má strukturu obrácené pyramidy. První odstavec by měl obsahovat všechny podstatné informace, které další odstavce jenom rozvíjejí. Obsahuje domicil, boilerplate, kontaktní údaje a obvykle také citát relevantního mluvčího.

TISKOVÉ PODKLADY/TECHNICKÉ PARAMETRY

informace, které určují, jak bude daný inzerát vypadat. Jedná se o kvalitu, datum vydání, rastry, rozměry a další údaje.

TISKOVÝ MLUVČÍ

Osoba ve firmě odpovědná za komunikaci s médii.

TISKOVÝ TRH

trh tištěných médií (noviny, časopisy atd.).

TLD

TLD (z anglického Top Level Domain) je doména nejvyššího řádu ve stromu internetových domén.

TOČENÍ RASTRŮ

úhel jednotlivých rastrových čar základních barev tiskových bodů, které jsou vůči sobě mírně pootočeny.

TOP OF MIND

značka, která se uživateli při dotazu vybaví jako první, např. pivo = Pilsner Urquell, televize = Samsung.

TRADE MARKETING

Marketingové aktivity realizované společně určitou značkou a distributorem (maloobchodníkem). Uskutečňují se nejčastěji v místech prodeje. Nejčastější formou je podpora prodeje – mimořádné propagační slevy, ochutnávky, objemové bonusy, atd.

TRAFFIC

návštěvnost webové stránky.

TRANSPROMO

Propojení známého transakční dokumentu s reklamním sdělením, které je „šito na míru“ pro konkrétního příjemce na základě výběru dat z různých databází, efektivní marketingový nástroj, který umožní vytvořit investici s velikým potenciálem.

TRH

Soubor všech stávajících nebo možných kupujících pro služby nebo produkty.

TRIAL

Jedná se název buď prvního zvolení značky spotřebitelem nebo o ověřování nebo zkoušení produktu, aniž by došlo k jeho skutečné koupi.

TRIGGER

Trigger je přednastavená zpráva na live chatu. Trigger (což je v angličtině spoušť) je spuštěn přednastavenými podmínkami. Ty nejčastěji zahrnují, jak dlouho je zákazník na webu, zda je to jeho první či opakovaná návštěva. Přednastavený text triggeru pak může vypadat např. „Dobrý den, vidíme, že se nemůžete rozhodnout mezi řešením A a B. Chceme Vás informovat, že varianta A byla právě zlevněna o 15 %. Případně Vám sdělíme další detaily.“

TRP

zkratka z angl. - Target Rating Point, efektivita zásahu reklamní kampaně v konkrétní cílové skupině.

TRYVERTISING

Nabídka výrobků zdarma výměnou za názor spotřebitele, nástroj účinný při představování nových produktů zákazníkům.

TRŽNÍ CÍLENÍ

Proces měření atraktivity segmentů a výběru jednoho nebo několika segmentů pro podnikání.

TRŽNÍ UMISŤOVÁNÍ

Proces uplatnění životaschopného soutěžního postavení firmy a její nabídky.

TRŽNÍ VÝKLENEK

Je menší, speciálně utvořený segment (kupující aut s vysokými příjmy, kteří si přejí jen sportovní vozy). Čím úžeji je výklenek definován, tím méně v něm zůstává zákazníků a tím menší je ziskový potenciál.

TTL (THROUGH THE LINE)

Marketingový přístup, překračující dělení na ATL a BTL, projekty marketingové komunikace které využívají více technik a co nejefektivněji kombinují různé typy médi. Pojem vznikl v roce 1993 v reklamní agentuře Saatchi&Saatchi.

TV METR

zařízení umístěné v TV monitorující data o sledování stanic a TV pořadů ve vybrané domácnosti.

TV SHARE

podíl jednotlivých televizních stanic nebo TV pořadů v závislosti na celkové sledovanosti televizního vysílání v daném časovém úseku.

TVC

zkratka z angl. - Television Commercial, televizní reklama.

TWEET (ČESKÝ TÉŽ TVÍT)

Krátká zpráva, publikovaná na mikroblogovací síti Twitter.

TWITTER

Sociální síť ve formě mikroblogu. Umožňuje uživatelům posílat a číst tzv. tweety – textové příspěvky o maximálním rozsahu 140 znaků. Odběratelé se nazývají followers.

U

UFO

zkratka z angl. - Understanding Fifties and Over, porozumění padesátníkům a starším. Studie zaměřená na pochopení cílové skupiny generace lidí ve věku nad padesát let, na které mnoho reklamních kampaní zapomíná a soustředí se především na mladší, ale méně bonitní zákazníky.

UMBRELLA BRAND

značka, jež zastřešuje jiné další značky nebo produktové řady svých výrobků. Např. Nivea, která zastřešuje značky Nivea Sun, Nivea Soft, Nivea Baby a další.

UMBRELLA EFFECT

efekt zastřešující značky. Pokud jedna společnost zastřešuje existenci dalších značek, pak na tyto dceřiné značky přenese z části nebo zcela svou image a povědomí o značce. Např. Nivea, která zastřešuje značky Nivea Sun, Nivea Soft, Nivea Baby a další.

UNDERCOVER MARKETING

Spadá do podskupiny guerilla marketingu. Jedná se o marketingové aktivity, u nichž si zákazník neuvědomuje, že se jedná o marketing (např. najatí herci v přirozených situacích předvádějí produkt v místech, kde se zdržuje cílová skupina).

UNIE VYDAVATELŮ

je společnou asociací vydavatelů tiskových periodik a provozovatelů internetového obsahu. Mezi cíle patří podpora rozvoje svobodné vydavatelské činnosti, výzkum účinnosti reklamy a právní pomoc členům.

UNIKÁTNÍ NÁVŠTĚVNÍK

návštěvník, který vstoupí na konkrétní internetové stránky v určitém časovém období. Do statistiky návštěv se nezapočítává opakovaný vstup v tomtéž období. Počet unikátních návštěvníků pak udává, kolik lidí přišlo na web alespoň jednou během daného období.

UNIQUE SELLING PROPOSITION (USP)

z angl. - unikátní prodejní pozice. Jedná se o jedinečnou vlastnost produktu či značky, která ji odlišuje od konkurence tím, že dává spotřebitelům něco navíc. Tento jedinečný prodejní argument má přesvědčit zákazníka k nákupu.

UP-SELLING

Marketingová strategie spočívající ve snaze přimět zákazníka ke koupi nového modelu nebo modelu vyšší třídy. Zákazník má možnost si za příplatek zvolit model s lepšími vlastnostmi než základní výrobek.

UPÍŘÍ EFEKT

Sexuálně dráždivý nebo humorný obsah reklamy odsává pozornost od toho, co se snaží sdělit. Reklama lidi zaujme, ale nejsou schopni si zapamatovat konkrétní značku nebo výrobek (zjištěno výzkumy).

UPMARKET

segment trhu nebo populace s vyššími příjmy, která je ochotná připlatit si za kvalitu, image či luxus.

URL

nebo také URL adresa, z angl. zkratky - Uniform Resource Locator, jednotný lokátor zdrojů. Je internetový odkaz zadávaný do příkazového řádku prohlížeče, který začíná např. parametrem www. nebo http://.

USER FRIENDLY

z angl. - uživatelsky přátelský. Je vlastností webových stránek, softwaru, aplikací apod., které umožňují uživateli jednoduché a intuitivní ovládání.

USER GENERATED CONTENT (UGC)

z angl. - uživateli vytvořený obsah. Takto fungují servery jako je Wikipedia nebo Youtube, různé blogy a sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter apod.). Obsah je zde téměř výhradně tvořen samotnými uživateli webů.

USP (UNIQUE SELLING PROPOSITION, UNIKÁTNÍ PRODEJNÍ NABÍDKA)

Prohlášení o firmě či značce, kterým zákazníkovi zdůvodňujete, proč jste pro něj jedinou alternativou.

UX

Jedná se o zkratku pro User Experience, zákaznickou zkušenost či uživatelský prožitek. Což je to, co uživatel prožívá při používání webu, služby nebo výrobku.

UŽITEK

Hodnota, kterou zákazník skutečně získá nákupem výrobku nebo služby. To, co zákazník skutečně kupuje. Každý zákazník vnímá užitek jinak.

UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ

Ověřování použitelnosti webových stránek.

V

VALIDÁTOR

Nástroj pro kontrolu validity HTML kódu.

VALIDITA

Syntaktická správnost HTML kódu. Validní stránky jsou atraktivnější pro vyhledávač a je u nich vyšší pravděpodobnost, že se správně zobrazí ve všech prohlížečích.

VALUE PRICING

Hodnotová cenová tvorba. Konkrétně se jedná o strategii výrobce spočívající v nabídce nižších cen zprostředkovatelům výměnou za značné snížení obchodní propagace. Podobá se cenové strategii každodenní nízké ceny nabízené maloobchodníky spotřebitelům.

VARIABILNÍ NÁKLADY

Náklady, které rostou s objemem výroby, obsahují něco, co se vždy váže ke každému jednotlivému kusu vyrobeného zboží nebo poskytnuté službě (spotřeba materiálu, čas pracovníka).

VEBLENŮV EFEKT

Spotřebitelé kupují drahé luxusní zboží, i když mají na trhu dostupný levnější, ale ne úplně totožný substitut, protože mají pocit, že dražší zboží musí být zákonitě kvalitnější.

Vektorová grafika

U vektorové grafiky není obrázek složen z jednotlivých bodů, ale z křivek — vektorů. Vektorová grafika popisuje obrázky pomocí matematických informací o těchto křivkách.

VIDEO MARKETING

Marketingové aktivity s využitím videa.

VIDEO ON DEMAND (VOD)

z angl. - video na vyžádání, technologie, která umožňuje zákazníkovi vybrat si a sledovat vzdálené video na svém televizoru nebo počítači pomocí protokolu IPTV.

Video reklama

Ačkoli první video reklama vznikla už v roce 1998, z počátku tento formát nebyl příliš využíván a jeho boom nastal až po roce 2005, s tím jak se postupně měnilo chování uživatelů, kteří na Internetu začali kromě informací hledat také zábavu. Díky tomu vzrostla sledovanost internetových videí u nás i ve světě. V roce 2010 sledovala videa na Internetu denně už polovina českých uživatelů. Nyní jsou internetové video reklamy, tzn. možnost vkládat krátká reklamní sdělení před či za, případně do běžných videí, vnímána jako velký trend.

VIDEOBANNER

formát reklamy na internetu, kdy v jeho části nebo přes celou plochu v prohlížeči je promítáno digitalizované video, obvykle jde o reklamní spot.

VIDEOREKLAMY TRUEVIEW IN-DISPLAY

Pomocí tohoto formátu videoreklamy lze propagovat video vedle videí YouTube jako součást výsledků vyhledávání na YouTube nebo v rámci jiného obsahu webových stránek v Obsahové síti Google.

VIDITELNÉ URL

Viditelná URL adresa stránky se zobrazuje přímo v inzerátu (obvykle zeleně). Viditelná URL se liší od cílové URL, tedy stránky, na kterou se uživatel dostane po kliknutí na inzerát.

VIRÁLNÍ MARKETING

je forma marketingu, která se sama volně šíří na internetu. Jedná se často o vtipnou či šokující reklamu ve formě obrázku, videa či aplikace, kterou mezi sebou uživatelé sdílejí. Její šíření připomíná šíření počítačového viru.

VIRTUÁLNÍ OBCHOD

obchod, který se nachází pouze v prostředí internetu, častěji označovaný jako internetový, elektronický obchod nebo e-shop. Je nejběžnější a nejrozšířenější formou e-commerce. Zjednodušeně se jedná o webovou stránku, na které je možné objednat zboží či službu online.

VKLAD

reklama vložená dovnitř tištěných médií, často využívána velkými obchodními řetězci ve formě letáků, katalogů či slevových kuponů.

VLOG

Jinak řečeno video blog. Jedná se o jeden z nástrojů video marketingu.

VOLNONOŽEC

Člověk, který si buduje podnikání pod vlastním jménem, jeho jméno je pro něj osobní brand, jeho kapitálem jsou zejména znalosti, dovednosti a silné stránky, středobodem podnikání je člověk sám.

VYHLEDÁVAČ

web umožňující prohledávání internetových stránek na základě klíčových slov, např. Seznam.cz, Google.com nebo Centrum.cz.

VÝKONNOSTNÍ MARKETING

nebo také výkonový marketing, je zaměřen na výkon jako konkrétní požadavek zadavatele reklamy, který je měřitelný. Jedná se např. o prodej, registraci, vyplnění formuláře, objednávku.

Vylučující slovo

Dotazy obsahující toto slovo inzerát nespustí. Vylučující slova se budou skloňovat. Vylučující slova lze zadat na úrovni sestavy i kampaně.

VÝROBKOVÁ KONCEPCE

Jedna z marketingových koncepcí, vychází z předpokladu, že zákazník preferuje nejvyšší kvalitu a je ochoten za ni zaplatit vysokou cenu. Jinak též to, co vám brání pochopit, že zákazník si může chtít koupit očesaný produkt za nižší cenu.

VÝROBKOVĚ ROZMANITÝ MARKETING

Prodávající vyrábí několik výrobků s různými vlastnostmi, stylem, kvalitou apod. Jsou navrženy tak, aby zákazník měl možnost výběru, nikoliv, aby zaujaly odlišné segmenty.

VÝROBNÍ KONCEPCE

Vychází z předpokladu, že zákazník preferuje levné a snadno dostupné výrobky, pro malé firmy je prakticky nevyužitelná.

VÝZKUMNÝ VZOREK

Reprezentativní část populace s určitými charakteristikami, vybraná pro účely marketingového výzkumu. Údaje získané na vzorku by měly být zobecnitelné na celou populaci.

VZTAHOVÝ MARKETING (RELATIONSHIP MARKETING)

Liší se od jiných forem marketingu tím, že uznává důležitost dlouhodobých vztahů se zákazníky a rozšiřuje komunikaci nad rámec pouhé reklamy. Spravuje oblast interakce mezi společností a klienty. Celkovým cílem je najít, přilákat a získat nové klienty, vychovávat a udržet si ty, které firma už má, lákat bývalé klienty zpět a snížit náklady na marketing a klientský servis. S růstem významu internetu a mobilních platforem stále více využívá sociálních komunikačních kanálů

W

WALL OF TEXT (WOT)

Doslova zeď textu, dlouhý článek s velmi malým množstvím odstavců nebo zcela bez odstavců, publikovaný na internetu. Množství textu se obtížně čte a návštěvníka webových stránek spolehlivě odradí.

WAP

zkratka z angl. - Wireless Application Protocol, formát webových stránek přizpůsobený pro zobrazení na mobilních telefonech. Díky nástupu chytrých telefonů ustupuje do pozadí.

WATERMARK

vodoznak loga na internetových stránkách, bývá umístěn na pozadí webu tak, aby nebyl rušivým elementem, ale zároveň byl jasně viditelný.

WEAR OUT

jev, při kterém reklama ztrácí svůj účinek, spotřebitele začíná obtěžovat a stává se nežádoucí a tím pádem i kontraproduktivní. Oddálit se dá úpravou reklamního obsahu či nižší intenzitou mediálního nasazení.

WEB 2.0

nová generace webů, které dávají důraz na interaktivitu, sdílení a tvorbu obsahu vlastními uživateli. Příkladem jsou různé blogy, sociální sítě nebo také Wikipedie.

WEBHOSTING

častěji nazývaný pouze hosting, služba, která je založena na pronájmu prostoru na serveru. Obvykle zákazník s touto službou získá i další funkce jako je FTP, MySQL, e-mailové schránky a další.

WEBINÁŘ

Finančně nenáročná online přednáška pořádaná přes internet. Jejím cílem může být představit nový produkt, nebo vzdělávat zákazníka. K hlavním výhodám patří úspora času i financí, interaktivní forma výuky a možnost sdílení s ostatními účastníky.

WEBISODE

složenina slov Web a Episode, krátké příběhy tvořící epizody seriálu, např. seriál reklam, filmových upoutávek. Šíří se prostřednictvím streamu a trvá nejčastěji od 2 do 10 minut.

WEBLOG

v současnosti se spíše užívá označení blog, webové stránky, na kterých obvykle pouze jeden autor prezentuje své názory, životní postoje, zkušenosti, zážitky apod. Oblíbenou formou je firemní blog, prostřednictvím kterého společnosti informují o aktualitách z oboru nebo vlastní nabídky.

WEBMASTER

Osoba, která se stará o vytvoření a bezproblémový chod webových stránek.

WEBOVÁ ANALYTIKA

Analýza fungování a používání obchodních výsledků webových stránek. Může zahrnovat i vyhodnocování návratnosti reklamních kampaní.

WEBOVÉ STRÁNKY

Soustava vzájemně propojených dokumentů dostupná na tomtéž webovém serveru nebo internetové doméně. Skutečný obsah www prezentace na internetu.

WEEKLY REACH

z angl. - týdenní dosah, někdy označován jako týdenní reach. Jedná se o zásah cílové skupiny daného média během jednoho týdne, používá se především u rozhlasu a televize.

WIDGETS

malé aplikace soužící k tomu, aby si uživatelé mohli vkládat na své webové stránky, blogy, profily užitečné funkce, počasí, hudbu atd.

WIREFRAME

Též jinak řečeno drátěný model, zjednodušený model či architektonický návrh definující funkci a obsah stránek webu. Definuje textový i grafický obsah, rozmístění funkčních prvků, také navigaci a znění nadpisů, hlavních textů a tlačítek.

WOBBLER

houpací se visačka na obchodním regále, nejčastěji je umístěna ve výšce očí a tím přitahuje pozornost nakupujících.

WORD OF MOUTH MARKETING

nebo také šeptanda, jedna z nejúčinějších forem marketingu. Lidé si sdílejí zážitky a zkušenosti s výrobkem či službou a doporučují si je navzájem, nebo se naopak varují.

WORDPRESS

Je open source publikační systém CMS pro blogy a web stránky. Je vyvíjený pod licencí GNU GPL . Má širokou uživatelskou a vývojářskou komunitu. WordPress je používaný na víc než 12 % celého světového internetu, překonává tak OpenSource CMS jako jsou Joomla či Drupal, které se drží pod 10 %.

WORLD WIDE WEB (WWW)

označován zkráceně jako web, systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů na internetu. Jedná se o standardní internetové rozhraní známé každému uživateli.

WYSIWIG

je akronym pro What You See Is What You Get, Co vidíš, to dostaneš. Označení se používá pro editory. Kód, jenž zpracovávají, není nutné zadávat ručně, ale pomocí přívětivějšího grafického rozhraní, příkladem je Adobe Dreamweaver.

X

XHTML

zkratka z angl. - Extensible Hypertext Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk. Je nástupcem již zastaralého HTML formátu a je nejpoužívanější značkovací jazyk pro webové aplikace.

XML FEED

datový soubor sloužící k exportu informací o zboží do porovnávačů cen. Obsahuje název, popis, cenu ale také skladovou dostupnost, jeho parametry a další informace.

Y

YOUTUBE

jeden z nejpopulárnějších internetových webů pro sdílení videí na světě. Po registraci mohou uživatelé zdarma nahrávat svá videa.

YOY

z angl. zkratky - Year On Year, znamená srovnání údajů v letech, nejčastěji se jedná o meziroční porovnání.

YTD

období od začátku roku k aktuálnímu datu.

YUPPIE

z angl. zkratky - Young Urban Professional Peaceful Intelligent Ecological, mladá vzdělaná městská generace s ekologickým a mírovým smýšlením.

Z

ZADAVATEL REKLAMY

právnická či fyzická osoba, která si objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu na propagaci vlastní značky či produktů.

ZÁJMOVÁ SKUPINA

Zájmovou skupinu tvoří každá osoba (FO, PO), jejíž činnost může ovlivnit organizace nebo naopak ten, kdo je pod vlivem činnosti organizace. Příklady zájmové skupiny: vlastníci, dodavatelé, věřitelé, konkurenti, zákazníci a klienti, management firmy, zaměstnanci, odbory, veřejné zájmové skupiny, organizační složky státu, náboženské skupiny, umělci, vědecké laboratoře atd.

ZÁKAZNÍK

Osoba, která on-line nebo v reálu nakoupila daný produkt či službu (na rozdíl od návštěvníka).

Zaváděcí reklama

Tato forma reklamy má především informativní funkci, která má za cíl představit nový produkt potencionálním zákazníkům a informovat o jeho základních vlastnostech. Používá se během zavádění produktu na trh, ale i s určitým časovým předstihem ve snaze vzbudit u spotřebitelů zvědavost a zájem.

ZEĎ

Základní prvek stránky nebo profilu na Facebooku, kde se zobrazují příspěvky (tzv. statusy).

ZISK

Rozdíl mezi náklady a výnosy, dosahování zisku je základním smyslem existence všech firem.

ŽIVNOSTNÍK

Člověk, který provozuje výdělečnou činnost na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost, často podniká řemeslným způsobem, buduje firmu nebo značku, má tendenci růst, navyšovat kapacitu, expandovat.

ZNAČKA

také označovaná jako brand, je jedinečná, snadno zapamatovatelná, rozeznatelná, zahrnuje chápání a vnímání zboží či služby. Za kvalitní značku jsou ochotni zákazníci dobře zaplatit.

ZOBRAZENÍ / IMPRESION

Udává, jak často se vaše reklama zobrazuje. Zobrazení se započítá pokaždé, když se reklama zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání.

ZÓNA PŘECHODU

Prostor v okolí vstupu do prodejny, zákazník ještě není zcela uvnitř a nevnímá, co je kolem něj.

ZPĚTNÉ ODKAZY

Odkazy, které vedou na web z ostatních webových stránek. Více kvalitních zpětných odkazů zvyšuje pravděpodobnost lepší pozice ve vyhledávačích. Budování zpětných odkazů se nazývá link building.

Zpětný odkaz (backlink)

Termín zpětný odkaz (backlink) označuje jakýkoliv odkaz, který vede z jiné stránky na vaši cílovou stránku. Celkový počet všech zpětných odkazů vedoucích na web určuje kvalitu jeho off-page faktorů.

ZPROSTŘEDKOVATEL

Distribuční mezičlánek, nestává se vlastníkem zboží, ale aktivně se podílí na procesu směny zboží vyhledáváním pozitivních kontaktů mezi výrobcem a spotřebitelem (např. makléři, brokeři, pojišťovací agenti).

ZRCADLO

prostor v tištěných médiích vyhrazený pro otisknutí obrázku či textu reklamní povahy.